Medlem

Sammen om et formål!

Å være medlem i en organisasjon handler ofte om personlige fordeler, like ofte som tilhørighet og felles engasjement for å trekke i samme retning mot felles mål. Medlemsorganisasjoner må evne å bruke sine ressurser effektivt mot organisasjonens formål, og samtidig vise både samfunnet og det enkelte medlem hvilken verdi den skaper.


Evidi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger. Vi rigger virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi og har hjulpet en rekke medlemsorganisasjoner med å styrke sin posisjon, medlemstilfredshet og øke digitaliseringskraften. Vi har lang erfaring innenfor områder som er viktige for medlemsorganisasjoner og tilbyr en komplett og skreddersydd løsning, basert på organisasjonens behov.

Vi bistår med å:

Vit hvem medlemmene er med et godt medlemsregister

Det er viktig å ha god kontakt med medlemmer, kunder og samarbeidspartnere. Et godt medlemsregister gjør det enkelt for dere å registrere, oppdatere, kommunisere og analysere medlemsdata – noe som legger til rette for videre vekst.

Et medlemsregister sparer dere for tid ved å automatisere administrative oppgaver og dermed redusere manuelt arbeid og feil. Samtidig gir det innsikt i medlemmenes behov, interesser, tilfredshet og lojalitet og sikrer at medlemsdata behandles i henhold til lover og regler. Et godt medlemsregister hjelper dere også med å øke engasjementet hos nåværende medlemmer og å rekruttere nye.

Les mer om hvordan OBOS har kontroll på sine medlemsdata


Kontroll over faktura og regnskap

Medlemsorganisasjoner har mange forpliktelser og må sørge for å sende korrekte og oversiktlige fakturaer, følge opp betalinger, rapportere inntekter og utgifter og overholde lover og regler for bokføring. Et godt faktura- og regnskapsprogram hjelper dere med å løse mange utfordringer. Det integrerer med bank og andre systemer, automatiserer oppfølginger, gir økonomisk oversikt og muliggjør samarbeid med regnskapsførere. Evidi tilbyr løsninger som forenkler prosessen, øker presisjonen og gir kontroll.

Optimise

"Min Side" for økt medlemstilfredshet

"Min Side" er et personlig område hvor medlemmer kan administrere sin profil, som å betale faktura, se fakturahistorikk, bestille nye tjenester og melde seg på arrangementer. Min Side er viktig fordi det gir medlemmene kontroll og oversikt, samtidig som det er en effektiv kommunikasjonskanal mellom organisasjonen og hvert enkelt medlem. "Min Side" gjør det enklere å engasjere med medlemmene, øke medlemstilfredsheten, samt nå ut til medlemmer med relevante tilbud og aktiviteter. Ved tett integrering med medlemsregisteret, holder dere innholdet relevant og fanger opp signaler fra medlemsmassen.

Medlemsservice for unike kundeopplevelser

For å tilby verdi, støtte og fordeler til medlemmer, trenger dere gode systemer og prosesser for å håndtere medlemskap, kommunikasjon, saker og henvendelser. Medlemsservice og saksbehandling er viktig for å skape lojalitet, engasjement og tilfredshet blant medlemmene, og for å rekruttere og beholde nye medlemmer.

Medlemmer har ulike behov, forventninger og preferanser, og virksomheten har ofte mange ulike kanaler, systemer og avdelinger for samhandling og informasjonsdeling. Evidi hjelper dere med å etablere et felles system, som legger til rette for å skape unike kundeopplevelser. Videre hjelper vi dere med å automatisere, integrere og optimalisere medlems- og sakshåndteringsprosesser, og gi bedre innsikt og analyse av medlemsdata.

Kurs og seminar for engasjement og økt lojalitet

Kurs og seminarer er en effektiv måte å dele kunnskap og engasjere medlemmer, samarbeidspartnere og ansatte på. Kurs og seminarer bygger kompetanse, tillit og lojalitet blant medlemmer, skaper verdifulle relasjoner, bidrar til økt synlighet, bygger omdømme og gir gjennomslag for deres formål.

Planlegging og gjennomføring av kurs og seminarer krever både tid, ressurser og kompetanse. Dere må effektivt nå ut til relevante målgrupper, håndtere administrative og logistikkmessige oppgaver og generelt sørge for en vellykket gjennomføring. Ved å bruke teknologien riktig reduserer dere ressursbruken, når frem til et større publikum og sørger for at deltagerne får en positiv opplevelse i etterkant av seminaret.

Beslutningsstøtte og rapportering

Data er nøkkelen til å skape verdi i moderne organisasjoner og kan brukes til å automatisere prosesser, innovere løsninger og forbedre brukeropplevelser. Men data alene er ikke nok. For å utnytte dataens fulle potensial, trenger dere også relevant innsikt og kunstig intelligens.

For å ta beslutninger basert på data, er det viktig med en robust og fleksibel dataplattform og en effektiv og brukervennlig rapporteringsløsning. Dette krever høy kompetanse på datakvalitet, dataforvaltning, dataanalyse og datavisualisering, samt en kultur som fremmer datakompetanse, nysgjerrighet og eksperimentering. Vi hjelper dere med å bygge en dataplattform og rapporteringsløsning, som gir dere den innsikten dere trenger for å ta de riktige beslutningene for organisasjonen.

Medlemskommunikasjon – Hva er viktig for medlemmene?

Spisset medlemskommunikasjon bidrar til å skape engasjement, lojalitet og tillit blant medlemmene. Medlemskommunikasjon handler om å informere, involvere og inspirere medlemmene til å delta i organisasjonens aktiviteter, mål og verdier. Det er også en måte å få tilbakemelding, innspill og ideer fra medlemmene på, slik at organisasjonen kan forbedre og tilpasse seg behov og ønsker.

Å forstå hva medlemmene bryr seg om er viktig. God medlemskommunikasjon reduserer frafall, øker rekruttering, styrker omdømmet, fremmer samarbeid og skaper merverdi for medlemmene. Dette gir positive effekter som økt tilfredshet, motivasjon, identifikasjon og innflytelse. Oppsummert er god medlemskommunikasjon derfor nøkkelen til å oppnå organisasjonens visjon og misjon. Evidi hjelper deg med å effektivt nå ut til medlemmene med spisset og relevant kommunikasjon gjennom hele medlemsreisen.

Økt innflytelse med verving og markedsføring

Medlemsorganisasjoner trenger verve- og markedsføring for vekst og innflytelse. Flere medlemmer gir organisasjonen større representasjon, verdi, støtte og gjennomslagskraft. Økte inntekter gir organisasjonen mulighet til å forbedre tjenester, aktiviteter og prosjekter. Mer innflytelse gir organisasjonen makt til å endre beslutninger, samarbeid og meninger i medlemmenes favør.

Det kan være utfordrende å engasjere medlemmer og å gjennomføre kampanjer. Evidi gir dere innsikt i medlemmer og markeder for å lage strategier, samt måling og analyse av verve- og markedsføringsresultater og forbedringsråd.

Skap en god sikkerhetskultur

Medlemsvirksomheter må beskytte sensitiv informasjon om sine medlemmer, aktiviteter og interesser mot uautorisert tilgang, misbruk og tap. Det er både et juridisk krav og et etisk ansvar overfor medlemmene og samfunnet. Sikkerhet styrker omdømme, tillit og legitimitet, men kan være utfordrende på grunn av mangel på kompetanse, ressurser og riktige verktøy. Evidi bistår med å forbedre sikkerhet, identifisere og redusere sine sikkerhetsrisikoer og implementere løsninger for identitet og tilgangskontroll, kryptering, backup, overvåking og varsling. Vi hjelper også virksomheten med å øke sikkerhetsbevisstheten og skape en god sikkerhetskultur blant ansatte og frivillige.
Secure – Effektive og skreddersydde sikkerhetsløsninger

Endringsledelse

Medlemsorganisasjoner må være smidige for å tilpasse seg endringer i markedet, teknologi, lovgivning og økonomi. De må være agile og endringsvillige og evne å snu seg raskt for å gripe mulighetene. Medlemsorganisasjoner må identifisere, planlegge og innføre endringer systematisk og effektivt, og ta vare på de berørte menneskene. 

Les om vår tilnærming til endringsledelse og en robust virksomhetsarkitektur gjennom Business Driven Architecture

Endringsledelse kan møte motstand og det kreves riktige ressurser og verktøy for å utføre endringene på en god måte. Evidi har lang erfaring med endringsledelse og støtter organisasjonen gjennom innsikt, kommunikasjon, strategi og forbedring av endringsprosessen. Vi tilbyr også løsninger og verktøy for å støtte endringene.

Strategisk rådgivning for effektivisering og styrket omdømme

Som medlemsorganisasjon står dere overfor mange utfordringer og må navigere i et landskap i stadig endring med nye konkurrenter, omveltende forretningsmodeller og endrede rammebetingelser. For å møte utfordringene må dere utnytte mulighetene som digitalisering og teknologi gir. Det handler om å skape verdi for medlemmene, effektivisere organisasjonen og styrke omdømmet.

Å lykkes med digitalisering krever strategisk arbeid, klare mål, prioriteringer av tiltak og god endringskultur. Det betyr også å bygge en bro mellom dagens og ønsket situasjon, og prioritere tiltakene som gir mest verdi. Evidi hjelper dere med å lage strategier, velge teknologiske løsninger, evaluere resultater og gir råd for videreutvikling.

Tjenesteplattform for økt effektivitet og kvalitet

Medlemsorganisasjoner møter mange utfordringer i det digitale landskapet og må tilpasse seg medlemmenes behov, samtidig som de må håndtere konkurranse, sikre bærekraft, sikkerhet og etterlevelse av lover og regler. En digital tjenesteplattform kan bidra til å løse disse problemene ved å støtte datadrevet utvikling og sikker datatilgang. Plattformen forenkler integrasjon og øker effektivitet og kvalitet.

Evidi er en ledende leverandør av digitale tjenesteplattformer basert på Microsoft-teknologi, og har bl.a. hjulpet OBOS og Fagforbundet med å bygge og utnytte digitale tjenesteplattformer for å styrke sin posisjon og konkurransekraft.

Les mer om vår digitale tjenesteplattform, Accelerate!

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.