Secure

Sikkerhet og sikkerhetskultur: Trygg forretning, trygge produkter og trygge kunder

Sikkerhet er en avgjørende faktor i dagens teknologiske landskap, og behovet for å beskytte virksomheter mot cybertrusler er økende. Secure sørger for at virksomheten er rustet for å håndtere dagens og fremtidens trusselbilde. Med god nok sikkerhet og beskyttelse som passer virksomhetens realitet, og kunnskapen og verktøyene for å bli i stand til å håndtere de trusler en står ovenfor.


Siden 2019 har NSM observert en tredobling i antall cyberhendelser som har hatt alvorlige konsekvenser for norske virksomheter. Dessverre er det fortsatt et generelt lavt sikkerhetsnivå i IKT-systemene til norske virksomheter, der tekniske sårbarheter ofte utnyttes av angripere.

Selv om flere tar innover seg alvoret i det digitale trussel- og risikobildet, går den teknologiske utviklingen og endringene i sårbarhetsbildet så raskt at den digitale risikoen fortsetter å øke. Sikkerheten i IKT-systemene i norske virksomheter må derfor styrkes.

NSM Risikorapport 2022

Teknologi som beskytter, uten at du legger merke til det

Å investere i økt sikkerhet innebærer at virksomheter betaler for at noe ikke skal inntreffe. Og inntreffer det, skal du likevel kunne håndtere det. For å realisere fordelene av investeringene i sikkerhet, er det ikke tilstrekkelig å bare implementere en ny sikkerhetsløsning og tro at oppgaven er fullført. Det vil alltid være behov for menneskelig engasjement, da det er menneskene, teknologien og prosessene som ofte bidrar til økt risiko. En helhetlig tilnærming er nødvendig for å sikre at investeringene gir ønsket beskyttelse og reduserer sårbarhetene i virksomheten.

Les mer om verdien av skreddersydde sikkerhethetsløsninger

Ta i bruk din data

Det er krevende for en virksomhet å holde seg oppdatert og ha kapasitet og ressurser til å ivareta kontinuiteten i sitt sikkerhetsarbeid. Flere knytter derfor til seg eksterne partnere som har kompetansen og er i stand til å overvåke, oppdage og agere raskt på hendelser.

Når teknologien spiller de ansatte gode, kan våre butikkmedarbeidere fokusere på å skape gode kundeopplevelser.

Intersport

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.