Nettverkstreff: Fremtidens bærekraftige løsninger, IT-sikkerhet og reduksjon av eget fotavtrykk

Caroline Skuland

30. april inviterte vi i samarbeid med vår partner Oda til nettverkstreff i våre lokaler i Rådhusgata i Oslo. Temaet for kvelden var «En bærekraftig fremtid», der målet var å se nærmere på hvordan vi i tech-bransjen kan være en del av løsningen (og samtidig hvordan vi er en del av problemet). Temaene som ble spesielt diskutert var klima, sosial bærekraft, IT og sikkerhet. Den siste tiden har vi sett en stadig tydeligere sammenheng mellom disse temaene, både gjennom behovet for detaljerte klimaregnskap og behovet for sjeldne mineraler til å lage eksempelvis batterier og microchipper til servere. Vi så nærmere på sammenhengen mellom bærekraft og sikkerhet, IT-bransjens klimaavtrykk og verktøy som kan benyttes til klimarapportering.

På nettverkstreffet fikk deltakerne faglig påfyll fra våre fageksperter via engasjerende panelsamtaler, samtidig som det ble invitert til gruppesamtaler og åpen mikrofon. Vår bærekraftsansvarlig, Marte Strand, var konferansier og samtaleleder, og loset alle gjennom kvelden med både humor og engasjement.

Hvordan ser en bærekraftig fremtid ut?

Kvelden startet med et varmt velkommen fra vår CEO, Jørn Seglem. Han fremhevet Evidis verdier; tillit, lagspill og nysgjerrighet, og knyttet de sammen med kveldens tema. Han understrekte betydningen av disse verdiene i møte med nye tematikker og viktigheten av å bygge nettverk, noe denne kvelden la til rette for. Jørn poengterte også hvor viktig det er å ha tillit til at egen kunnskap løfter perspektivene. I Evidi er vi nysgjerrige og utforsker stadig nye muligheter innen teknologi, og for oss var det derfor viktig at nettverkstreffet skulle åpne opp for deling av kunnskap og perspektiver.

Les om hvordan du bygger bro mellom dagens og ønsket situasjon med Advice

Deretter ga Marte Strand en introduksjon til dagens tematikk, og reflekterte over hvordan en bærekraftig fremtid ser ut. Hun kunne fortelle at mellom 2 og 5% av verdens utslipp kommer fra IKT/IT-næringen, og at i 2025 vil 75 milliarder enheter være koblet til internett. Med blant annet økt bruk av kunstig intelligensverktøy, vil også CO2-avtrykket bare fortsette å øke. Marte avslørte at verstingene i IT-bransjen var chippene og byggingen av datasentre. Hun ønsket å få deltakerne til å reflektere over hvordan de kunne være en del av løsningen og hva vi kunne gjøre for å redusere vår innvirkning på CO2-avtrykket og våre ressurser i skyen. Et av grepene hun oppfordret deltakerne til, var å gå inn i slettet-mappen i mailen sin og starte ryddearbeidet.

Hvordan kan vi få innsikt i utslippene våre?

I den første panelsamtalen diskuterte debattantene hvordan vi kan få innsikt i utslippene våre. Panelsamtalen ble ledet av Marte Strand, sammen med Cathrine Wilhelmsen, Microsoft Data Platform MVP/løsningsarkitekt og Andrè Ghanima, systemutvikler. Her så vi nærmere på konkrete verktøy for innsikt og analyse av utslipp både fra IT-drift og fra resten av virksomheten. Det ble vist en demo av Evidis monitoreringstjeneste for Co2, og vi så på hvordan Microsoft Fabric Sustainability kan brukes som klimaverktøy.

Andrè delte av sin kunnskap om monitorering av utslipp i Azure og reisen fra on-premise til skyen. Han så også nærmere på sammenhengen mellom kostnad og klima, med spesielt fokus på effektiv ressursbruk, redusert energiforbruk og grønne skytjenester. Deltakerne fikk innsikt i hvordan monitorering kan redusere utslipp og en demo av monitoreringsplattformen, med en kalkulator som viser månedlig prosentvis karbonutslipp og eget dashboard for ressursutnyttelse. Med tanke på hvordan hver virksomhet kan være med på å redusere karbonavtrykket, trakk han frem viktigheten av å gjenbruke og optimalisere systemer virksomheten allerede har. Han nevnte også orphan resources (forlatte ressurser) og viktigheten av å slette gamle ressurser og aktivere varsling for dette.

Cathrine fortalte om bærekraftsløsninger i Microsoft Fabric, og hvordan dette kan hjelpe oss med å hente inn data, lagre og strukturere, slik at vi kan ta datadrevne beslutninger. Her var hun blant annet innom verktøyene OneLake, Data Factory, Data Warehouse, Power BI og Data Activator. Microsoft Fabric sørger for innebygget sikkerhet, datastyring (governance) og forskriftssamsvar (compliance). Verktøyet gir oss et rammeverk vi kan putte tall i, der det eneste brukeren må tenke på er selve innhentingen av data.

Les om hvordan en datadrevet og åpen kultur gjør innsikt tilgjengelig for alle i virksomheten

Sikkerhet i en bærekraftig fremtid

Et viktig aspekt som ble trukket frem for å oppnå en bærekraftig fremtid var IT-sikkerhet. I kveldens andre panelsamtale diskuterte senior sikkerhetsrådgiver, Silje Dahl Jacobsen, og Marte Strand, den globale situasjonen, hvilke risikoer som finnes i en bærekraftig fremtid og hvordan vi kan jobbe for å være trygge. De diskuterte sammenhengen mellom bærekraft og sikkerhet, og hvordan den geopolitiske situasjonen påvirker en bærekraftig og digital utvikling.

Team: Sikkerhet i en usikker tid

Silje snakket om viktigheten av å bygge en sikkerhetskultur i virksomheten, og hva vi som enkeltmennesker kan gjøre for å sikre dataene og verdiene våre. Samtidig presenterte hun konkrete tiltak for bygging av en sikkerhetskultur i virksomheten. En del av arbeidet forklarte Silje at var å anerkjenne trusler og risikoer, og lukke sårbarheten. Dette arbeidet forklarte hun at ofte starter med menneskene og kunnskap om potensielle trusler, som for eksempel e-postlenker sendt ut av trusselaktører. Vi digitaliserer i dag i en fart hvor det er vanskelig å henge med, og Silje poengterte at alle har et samfunnsansvar i forhold til å sette fokus på sikkerhet på veien mot en bærekraftig fremtid.

Lagspill og gruppediskusjoner

Etter panelsamtalene ble alle nettverksdeltakerne delt inn i små grupper med hver sin ekspert fra Evidi som gruppeleder. Alle gruppene fikk tildelt et tema som de skulle diskutere innad i gruppen. Hver gruppe konkretiserte aksjonspunkter, som skulle si noe om hvordan de skulle jobbe videre med dette på hver sin arbeidsplass og på privat basis. Her var det mange ulike bakgrunner og spesialisert kompetanse, noe som la grunnlaget for et flott lagspill og gruppedynamikk.

Temaene som ble diskutert var:

Spørsmålene som alle gruppelederne stilte gruppen sin var:

  • Hvordan er denne tematikken aktuell/relevant for din rolle, din virksomhet og din bransje?
  • Er det konkrete ting du eller din virksomhet bør ta tak i rundt denne tematikken på kort sikt? Hva kan vi gjøre i morgen?
Les også: Transformasjon med kunstig intelligens

Nøkkelfunn og åpen mikrofon

På slutten av kvelden ble det presentasjon av noen av gruppenes perspektiver på scenen. Her ble tematikken til gruppene som hadde fått panel-deltakerne som gruppeleder diskutert, samtidig som det var åpent for innspill av salen. Flere av gruppelederne benyttet her anledningen til å presentere sin gruppes aksjonspunkter knyttet til diskusjonstemaet.

Selv om det var forskjellig temaer i gruppene, var det mye av den samme tematikken som gikk igjen. Identifisering og sletting av ubrukte ressurser og data ble av mange trukket frem som det enkleste tiltaket, og et tiltak som også kunne utføres på individnivå. Her ble blant annet sletting av ubrukte rapporter, dokumenter, backlog, apper og e-poster trukket frem. Sletting ble ikke kun fremmet som et tiltak for å redusere fotavtrykket, men også som et kostnadsbesparende grep og som et sikkerhetstiltak. Gruppa til konsulent Julia Kristoffersen, hadde kommet frem til at det innenfor ERP ofte er data som blir liggende og genereres år for år, og foreslo en policy for datalagring og sletting innenfor ERP. Bærekraftsansvarlig, Marte Strand, kunne dele at noen på hennes gruppe hadde en «record management day» på jobb – en dedikert dag til sletting av gammel data. Dette gledet Martes bærekraftshjerte!

Les om verdien av et effektivt ERP-system.

Kristiane Grøtvedt, Industry Lead Bygg og anlegg, hadde med sin gruppe diskutert hvordan vi kan redusere utslipp i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Her var det enighet i gruppa om å stille mer krav til utbyggere ved for eksempel flere standardvalg til bad og kjøkken på nybygg. Ved å kunne påvirke valget etter personlige preferanser, vil sjansen for å trives lenger med valget sitt være større, noe som igjen reduserer sjansen for unødvendig oppussing.

Head of advisory, Mathis Sæther-Larsen, kunne dele at de hadde diskutert at mennesker ofte oppfatter det som vanskelig på individnivå å ta bærekraftige valg. Gruppa hans hadde reflektert over om vi for eksempel trengte å streame en film med den beste kvaliteten om denne skulle sees på via en mobiltelefon. Som motpart til priskrigen som ofte oppstår mellom butikkene foreslo hans gruppe heller en konkurranse på hvilken handlekurv som gir minst klimaavtrykk. Samtidig var tiltak som ble trukket frem å legge til rette for god samhandling i Teams, og å benytte Copilot og AI for å bli enda mer effektive, lagre mindre og gjenbruke mer. Å utvikle mer effektiv og optimalisert kode var også et tiltak som ble presentert.

Kvelden ble avsluttet av Alis Wiken Wilson, frivillig i Oda, som delte at hun selv hadde lært mye nytt som både kunne benyttes på jobb og privat. En av tingene hun spesielt trakk frem her var slettingen av gamle e-poster.

Vi takker Oda og alle som deltok på nettverkstreffet og gjorde dette til et vellykket og hyggelig arrangement! Det kom frem mange spennende perspektiver, som vi tar med oss videre i arbeidet for å legge til rette for en bærekraftig fremtid. Vi ser frem mot å invitere til flere faglige sammenkomster.

Utforsk vår nettside eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!