Styrken ligger i helheten

Leiv Thomas Sandnes, CTO

Fang alle perspektiver

Alle virksomheter har en virksomhetsarkitektur og et prosesslandskap. Det store spørsmålet er hvor tilfeldig den er. Er arkitekturen et resultat av mange bevisste handlinger eller bærer den preg av tilfeldigheter og enkeltinitiativer? For å gjøre deg i stand til å gripe mulighetene i ditt marked, må arkitekturen være bærekraftig og fleksibel. Den må tåle konstant endring og stå seg over tid. For å klare å dette, må vi se virksomheten fra flere perspektiver. Vi må styre unna blindsoner og virkelig forstå. Hvorfor er du til? Hvordan leverer du og hva er det du leverer? Når vi forstår disse perspektivene, og hvilke muligheter du ikke har evnet å gripe de siste årene, enten organisatorisk eller teknologisk, vil vi greie å skape de gode opplevelsene og rigge virksomhetsarkitekturen for rask digital utvikling.

Styrken ligger i en felles kommersiell plattform

Styrken ligger i helheten – Mennesker - Design – Teknologi.

Utgangspunktet for suksess og for å skape verdi for virksomheten, mener vi ligger i evnen til å engasjere og involvere ledelse og representanter fra forretningssiden tidlig, når det kommer til valg av teknologi. Det gir et bedre utgangspunkt for å etablere en arkitektur og løsninger som er forankret i forretningssiden og hos de ansatte.

I Evidi har vi ved å engasjere bredt i egen organisasjon, etablert nye, digitale løsninger som støtter alle hovedprosesser. Målet har vært å skape tettere og mer relevant knytning til vår forretning på tvers av virksomheten, både fra forretning og it.

For den delen av organisasjonen vår som er i kundefront, har vi etablert det vi omtaler som vår kommersielle (digitale) plattform. Plattformen gjør oss i stand til å knytte oss bedre sammen og levere en helhetlig kundeopplevelse til våre kunder.

Tjenesteplattformen er utviklet for en tid hvor Evidi har vært gjennom omfattende endringer både teknologisk og organisatorisk. Stadig må vi integrere oss med nye applikasjoner, og data fra ulike systemer må gjøres tilgjengelig på tvers av virksomheten.

Raskere digital utvikling

En moderne tjenesteplattform er utviklet for en tid hvor vi stadig må integrere oss med nye applikasjoner, og data fra ulike systemer må gjøres tilgjengelig på tvers av virksomheten.

Tjenesteplattformen gjør det mulig å modernisere vår IT-arkitektur og gjennomføre virksomhetskritiske tiltak i et høyere tempo enn om vi ikke hadde gjort fundamentale grep rundt hvordan vi går frem metodisk og engasjerer våre folk. Ved å gjøre data lett tilgjengelig, reduseres risikoen og kompleksiteten ved en mengde prosesser, samtidig som hastighet, fleksibilitet og mulighetsrom øker drastisk.

Den digitale tjenesteplattformen fungerer som byggeklosser, slik at det blir enklere og raskere å bygge, teste og endre. Hvilke byggeklosser som brukes, og hvordan de settes sammen, avhenger av virksomhetenes behov.

Bedre sammensatte organisasjoner

I vår artikkel “Business Driven Architecture” skrev vi om hvordan man skal bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – på en nyskapende, sikker og kostnadseffektiv måte. Det handlet om å være konkret på sine endringsbehov, involvering av forretningssiden også når det kommer til valg av arkitektur og løsning, og at man fra et it-arkitekt perspektiv, evner å utfordre på hvordan virksomheten organiserer seg – altså gjøre den menneskelige dimensjonen mer sentral.

I Evidi omtaler vi dette som en Business Driven Architecture, der det vi søker er bedre sammensatte organisasjoner. For en forretningsarkitekt, vil dette være det ultimate utgangspunkt for design av ny, digital infrastruktur og løsninger.

Les mer om Business Driven Architecture

Engasjer hele virksomheten

I Evidi engasjeres som utgangspunkt alle i selskapet ut i kundeaksen. Hensikten er å skape tettere og mer relevant knytning til kundens forretning ved å engasjere domene-kompetanse både fra forretning og IT. Tilbakemeldingen fra våre medarbeidere og ledere er at de får energi av å sette seg inn i kundens virksomhet og problemstillinger. Og de utforsker stadig nye muligheter innen teknologi. Det skaper også tillit hos våre kunder, når vi tar ansvar for våre leveranser, og engasjerer oss i det som er viktig for de.

Våre kunder forstår at teknologi er kritisk for drift og utvikling av deres virksomhet. Derfor ønsker de å jobbe med en partner som er opptatt av å skape mest mulig verdi, både økonomisk og menneskelig. I bunn og grunn er vi alle lagspillere som spiller hverandre gode. 

Vårt kundeløfte - Rigget for å gripe mulighetene

Virksomheter navigerer et landskap i stadig endring. Et landskap hvor man må være agil og endringsvillig. Hvor man må evne å snu seg raskt for å gripe muligheter som dukker opp og samtidig være robust for å motstå trusler og angrep.
Les mer