Bytte ERP-system - slik går du fram

Caroline Skuland

Når tiden er inne for å bytte ERP-system, er det ofte uttrykk for et vendepunkt i virksomheten. Dette øyeblikket bærer med seg en anerkjennelse av vekst, utvikling og en fremtidsrettet tilnærming. Å velge å modernisere et ERP-system er ikke bare et teknologisk valg, men et strategisk steg mot å optimalisere virksomhetens samlede kapasitet og effektivitet. Det handler om å gjøre virksomheten rustet for morgendagens utfordringer, og samtidig sikre en smidig og effektiv hverdag.

Med dette som utgangspunkt, er det essensielt å forstå hvordan et bytte av ERP-system kan gjøres så enkelt og smertefritt som mulig. Et godt gjennomført bytte kan forvandle virksomhetens drift, øke konkurransekraften og åpne for nye muligheter i en stadig mer digitalisert økonomi.


ERP-systemets betydning og muligheter - en kort innføring

Å bytte til et nytt ERP-system, når det gjøres med innsikt og strategi, kan åpne for betydelige forbedringer i effektivitet og forretningsdrift. Her er noen av fordelene et slikt bytte kan representere:

Effektivisering av forretningsprosesser

Moderne ERP-systemer tilbyr automatisering av flere arbeidsoppgaver. Dette kan være alt fra fakturabehandling til lagerstyring, noe som sparer tid og reduserer menneskelige feil. Det er viktig å involvere ansatte i denne prosessen, da de er de beste til å identifisere behov og muligheter for effektivisering​​.

Lid Jarnindustri opplevde økt effektivitet med nytt ERP-system

Bedre datahåndtering og informasjonsflyt

Et sentralt aspekt ved nye ERP-systemer er forbedret datahåndtering og informasjonsflyt. Dette gir raskere tilgang til kritisk informasjon, og det anbefales å analysere nåværende og fremtidige behov for å sikre at systemet støtter disse behovene​​.

Integrering med moderne teknologi

Det er viktig å velge et skybasert ERP-system, som er fleksibelt og lett å skalere. Dette gir virksomheten muligheten til å vokse og tilpasse seg uten å være bekymret for teknologiske begrensninger​​.

Tilpasset skalerbarhet

Skalerbarheten til et ERP-system er avgjørende for å kunne håndtere både nåværende og fremtidige forretningsbehov. Et system som kan tilpasse seg virksomhetens vekst og endrede krav, er nøkkelen til langsiktig suksess.

Forenklet rapportering og compliance

Effektive ERP-systemer forenkler prosessen med rapportering og overholdelse av regelverk. Dette er kritisk for å holde tritt med bransjespesifikke standarder og lovgivningsmessige krav.

Bytte til et nytt ERP-system kan være en investering i effektivisering, datadrevet beslutningstaking, og operasjonell fleksibilitet. Dette valget bør derfor være en del av en større strategisk beslutning som berører hele virksomheten.

Les om rådgiving til virksomhetens digitale transformasjon

Valg av riktig ERP-system - slik går du frem

Når dere skal bytte ERP-system, er det avgjørende å velge en løsning som imøtekommer både deres nåværende og fremtidige behov. Her er en grundig gjennomgang av prosessen, skritt for skritt:

Forståelse av behov og fremtidige krav

 • Kartlegg behov: For å velge et passende ERP-system, start med en grundig analyse av virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Dette inkluderer en vurdering av forretningsprosesser, størrelse, og bransjespesifikke krav.
 • Teknologiske vurderinger: Ta hensyn til teknologiske aspekter som automatisering, integrasjon med eksisterende systemer, og potensialet for fremtidige teknologiske utviklinger. Moderne ERP-systemer tilbyr funksjoner som kunstig intelligens, dataanalyse, og skybaserte løsninger.

Evaluering av ERP-systemer

 • Skybaserte versus tradisjonelle systemer: Vurder fordelene og ulempene ved skybaserte systemer sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Skybaserte systemer kan tilby større fleksibilitet og tilgjengelighet, mens tradisjonelle systemer kan gi mer kontroll og tilpasning.
 • Skalerbarhet: Velg et system som kan skalere etter virksomhetens vekst. Sørg for at systemet er tilpasset fremtidige endringer i forretningsmodellen og teknologiske fremskritt.

Valg av leverandør

 • Erfaring og support: Velg en leverandør som har erfaring innen din bransje og kan tilby solid støtte under og etter implementeringen. En god forståelse av bransjespesifikke utfordringer er nødvendig for å tilby tilpassede løsninger.
 • Referansesjekk og omdømme: Gjennomfør grundige referansesjekker og vurder leverandørens omdømme i markedet. Søk tilbakemeldinger fra andre virksomheter som har brukt leverandørens system for å forstå deres erfaringer.

Å velge riktig ERP-system er altså en kritisk beslutning som krever inngående forståelse av virksomhetens behov, samt en evaluering av de teknologiske mulighetene som er tilgjengelige. En vellykket implementering av ERP-systemet kan ha en betydelig innvirkning på din virksomhets effektivitet og evne til å tilpasse seg fremtidige utfordringer.Planlegging og implementering av nytt ERP-system

Å bytte til et nytt ERP-system er en kompleks prosess som krever grundig planlegging og gjennomtenkt implementering. Nøkkelen til suksess ligger i en strukturert tilnærming og involvering av de rette ressursene gjennom hele prosessen. Her viser vi deg hvordan:

Forberedelsesfasen

 • Definere mål og omfang: Først og fremst, etabler klare mål for hva ERP-systemet skal oppnå for virksomheten. Det er viktig å forstå de eksisterende prosessene som skal forbedres eller erstattes. Det er viktig å lage en oversikt over endringer i roller og hvordan disse endringene vil påvirke sluttbrukerne​​.
 • Velge riktig system: Valg av ERP-system skal reflektere virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Det er viktig å gjøre gode analyser for å forstå disse behovene. En skybasert løsning kan være å foretrekke for noen virksomheter, fordi det tilbyr smidighet og enkel skalerbarhet​​.
 • Engasjerte beslutningstagere: Involver nøkkelansatte og stakeholdere tidlig i prosessen. Dette sikrer at deres kunnskap og behov blir tatt hensyn til, og bidrar til større aksept for systemskiftet.

Implementeringsfasen

 • Prosjektstyring: Etabler et solid prosjektstyringsteam, med klare og definerte roller og ansvar. Dette teamet skal lede prosjektet gjennom alle dets faser.
 • Dataoverføring: Overføring av eksisterende data til det nye systemet er en kritisk del av prosessen. Det krever nøye planlegging for å sikre at all viktig informasjon blir overført korrekt.
 • Tilpasning og konfigurasjon: Tilpasse og konfigurere ERP-systemet i henhold til virksomhetens behov. Dette kan omfatte tilpassing av moduler, skjemaer og rapporter.
 • Testing: Gjennomfør grundige tester for å sikre at systemet fungerer som forventet og oppfyller alle nødvendige krav.

Opplærings- og support-fasen

 • Brukeropplæring: Utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for sluttbrukerne. Dette sikrer at de forstår hvordan systemet fungerer og hvordan det skal brukes effektivt i deres daglige arbeid.
 • Support etter implementering: Tilby kontinuerlig støtte etter at systemet er gått live. Dette inkluderer teknisk support, samt hjelp med eventuelle spørsmål eller problemer som måtte oppstå.

Evaluering og videreutvikling

 • Evaluering: Etter implementeringen, gjennomfør en evaluering for å vurdere systemets effektivitet og identifisere eventuelle områder for forbedring.
 • Kontinuerlig forbedring: ERP-systemet bør være underlagt kontinuerlig vurdering og oppdatering for å sikre at det holder tritt med virksomhetens utvikling og teknologiske endringer.

Gjennom en grundig og veloverveid tilnærming til ERP-implementering kan din virksomhet maksimere verdien av investeringen og sikre en smidig overgang til det nye systemet.

Hver av disse fasene er helt essensielle for å sikre en vellykket implementering som støtter virksomhetens operasjonelle behov og fremmer effektivitet.

Les også: Fem steg mot vellykket digital transformasjon

Integrasjon og tilpasning ved bytte av ERP-system

I en tid der teknologi stadig endrer måten vi driver virksomhet på, er evnen til å tilpasse og integrere nye systemer avgjørende. Slik gjør du det når det er tid for å gjennomføre:

Integrasjon med eksisterende systemer

Når virksomheten bytter til et nytt ERP-system, er det avgjørende å sikre at det integreres sømløst med eksisterende systemer og prosesser. Dette trinnet er vesentlig for å unngå driftsavbrudd og maksimere effektiviteten i overgangsfasen.

Vurdering av Integrasjonsbehov

 • Identifiser nøkkelsystemer: Vurder hvilke av dine nåværende systemer, som CRM, HRM eller lønnssystemer, som må integreres med det nye ERP-systemet. Dette sikrer en enhetlig dataflyt og effektivitet på tvers av forskjellige forretningsområder.
 • Teknisk kompatibilitet: Sjekk at det nye ERP-systemet er teknisk kompatibelt med eksisterende systemer. Dette kan innebære å vurdere API-tilgjengelighet og andre tekniske grensesnitt for å sikre en problemfri integrasjon.

Samarbeid med leverandøren

 • Dialog med leverandøren: Det er viktig å ha en åpen dialog med ERP-leverandøren om integrasjonsbehov og muligheter. En god leverandør bør tilby veiledning og støtte i denne prosessen.
 • Tilpassede integrasjonsløsninger: Noen ganger kan det kreves skreddersydde integrasjonsløsninger for å møte spesifikke forretningsbehov. Dette kan involvere tilpassing av eksisterende API-er eller utvikling av nye.

Tilpasning til virksomhetens behov

Etter å ha sikret integrasjon med eksisterende systemer, er neste steg å tilpasse det nye ERP-systemet til din virksomhets unike behov.

Behovsanalyse

 • Forstå virksomhetens behov: En grundig analyse av virksomhetens nåværende og fremtidige behov er kritisk. Dette inkluderer å forstå unike prosesser, datakrav og brukerspesifikasjoner.
 • Involvering av brukere: Inkluder nøkkelbrukere i tilpasningsprosessen. Dette sikrer at systemet er brukervennlig og oppfyller de spesifikke kravene til de som skal bruke systemet daglig.

Konfigurasjon og tilpasning

 • Systemkonfigurasjon: Basert på behovsanalysen, konfigurer systemet for å møte spesifikke forretningsprosesser og arbeidsflyter.
 • Modulær tilnærming: Vurder en modulær tilnærming til ERP-systemet hvor du kan velge og tilpasse moduler som er relevante for din virksomhet. Dette bidrar til å unngå unødvendige funksjoner og redusere kompleksiteten.

Opplæring og støtte

 • Skreddersydd opplæring: Utvikle og implementere et skreddersydd opplæringssystem for ansatte, basert på de tilpassede funksjonene i det nye ERP-systemet.
 • Etterløpende støtte: Sørg for at det er tilstrekkelig støtte og ressurser tilgjengelig etter implementeringen, spesielt i de første fasene av bruk.


Viktigheten av fleksibilitet

 • Fleksibilitet for fremtidige endringer: Vær oppmerksom på at virksomhetens behov kan endre seg over tid. Velg et ERP-system som er fleksibelt og kan tilpasses fremtidige behov og teknologiske fremskritt.

Ved å sørge for en effektiv integrasjon med eksisterende systemer og nøye tilpasse det nye ERP-systemet til virksomhetens unike behov, kan dere oppnå en smidig og vellykket overgang. Dette krever en grundig forståelse av forretningsprosesser, aktiv dialog med leverandøren, og en tilnærming som prioriterer brukervennlighet og effektivitet gjennom hele implementeringsprosessen.

Utfordringer og løsninger ved ERP-implementering

Vanlige utfordringer ved ERP-implementering

 • Mangel på tydelige mål og forventningsstyring
  Uklare mål kan føre til forvirring og ineffektivitet. Det er viktig å definere klare mål for ERP-implementeringen og kommunisere disse til alle involverte parter.

Utilstrekkelig brukeropplæring og engasjement 

Ansatte kan motstå endringer, spesielt hvis de ikke forstår fordelene eller hvordan det nye systemet fungerer. Skreddersydd opplæring og aktiv involvering av brukere er kritisk for suksess.

 • Undervurdering av tids- og ressursbehov 
  Implementering av ERP-systemer er ofte mer tidkrevende og ressurskrevende enn forventet. Realistisk planlegging og ressursallokering er essensielt.

 • Tekniske problemer og integrasjonsutfordringer 
  Tekniske problemer kan oppstå, spesielt når det gjelder integrasjon med eksisterende systemer. Det er viktig med en grundig teknisk evaluering og testing før implementering.

 • Endringsmotstand internt i virksomheten 
  Endringsmotstand kan være en stor hindring. Det er viktig å forstå og adressere ansattes bekymringer, samt å fremheve de positive aspektene ved endringen.


Løsninger på utfordringene

 • Klar kommunikasjon og målstyring
  Det er viktig med kontinuerlig og klar kommunikasjon gjennom hele prosessen. Definer klare mål og hold alle informert om fremgang og eventuelle endringer.
 • Omfattende brukeropplæring og støtte
  Tilby omfattende opplæring tilpasset ulike brukergrupper. Gi støtte og ressurser til ansatte for å hjelpe de med overgangen.
 • Realistisk prosjektplanlegging
  Utvikle en detaljert prosjektplan som inkluderer realistiske tidsrammer og ressursbehov. Ha buffer for uforutsette hendelser og utfordringer.
 • Teknisk forberedelse og testing
  Gjennomfør grundige tekniske evalueringer og test integrasjoner før full implementering. Arbeid tett med tekniske eksperter for å sikre problemfri integrasjon.
 • Håndtering av endringsmotstand
  Identifiser og adresser kilder til endringsmotstand. Skap en kultur som verdsetter tilbakemeldinger og åpen dialog. Fremhev de positive endringene og gevinstene som det nye systemet vil bringe.

Ved å forstå og proaktivt håndtere disse utfordringene kan virksomheten øke sjansene for en vellykket ERP-implementering. En god tilnærming er å se på implementeringen som en kontinuerlig prosess. Den vil altså kreve tilpasning, evaluering og forbedring over tid.

Evaluering og vedlikehold av ERP-systemer

Ved å implementere et nytt ERP-system, har virksomheten tatt et betydelig skritt mot digital transformasjon. Men reisen stopper ikke her. For å maksimere verdien av investeringen, er det viktig med kontinuerlig evaluering og vedlikehold av systemet. Dette sikrer at ERP-løsningen ikke bare møter dagens behov, men også tilpasser seg fremtidige virksomhetsskrav. Her er en enkel sjekkliste for å sikre at du følger opp det viktigste:


Kontinuerlig evaluering

Brukertilfredshet og feedback

 • Regelmessig samle tilbakemeldinger fra brukerne for å forstå deres opplevelse med systemet.
 • Vurdere brukervennlighet og effektivitet i daglige operasjoner.

Ytelsesanalyse

 • Overvåk og analyser systemets ytelse og effektivitet.
 • Identifisere eventuelle flaskehalser eller ineffektiviteter i systemet.

Forretningsmål og systemutnyttelse

 • Kontroller at ERP-systemet fremdeles er i tråd med virksomhetens strategiske mål.
 • Vurdere om systemet brukes i sitt fulle potensial.


Vedlikehold og Oppdateringer

Systemoppdateringer

 • Hold systemet oppdatert med de siste oppdateringene fra leverandøren.
 • Implementer nye funksjoner og verktøy som kan forbedre ytelsen.

Sikkerhetsvurderinger

 • Kontinuerlig vurdering av systemets sikkerhet for å beskytte mot cybertrusler.
 • Gjennomfør regelmessige sikkerhetsrevisjoner og oppdater sikkerhetsprotokoller.

Dataintegritet og sikkerhetskopiering

 • Sørg for at dataintegriteten opprettholdes.
 • Implementer robuste sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosedyrer.
Les også: Skreddersydde sikkerhetsløsninger etter virksomhetens behov

Proaktiv tilnærming til fremtidige behov

Teknologiske trender og innovasjon

 • Hold deg oppdatert på teknologiske trender og hvordan de kan påvirke ERP-systemet.
 • Vurder implementering av nye teknologier som AI og maskinlæring for å forbedre effektivitet og innsikt.

Skalerbarhet og tilpasningsevne

 • Vurder systemets evne til å skalere og tilpasse seg endringer i virksomheten.
 • Planlegg for fremtidig vekst og ekspansjon, og sørg for at ERP-systemet kan støtte dette.

Kostnadsstyring og ROI (Return on Investment)

 • Overvåk løpende kostnader knyttet til ERP-systemet for å sikre en gunstig ROI.
 • Identifiser områder hvor kostnader kan reduseres uten å påvirke ytelsen.

Som du ser er en vellykket ERP-implementering ikke et engangstiltak, men en kontinuerlig prosess. Ved å gjennomføre regelmessige evalueringer og vedlikehold, kan virksomheter sikre at deres ERP-system fortsetter å være en verdifull ressurs som støtter og fremmer forretningsmålene.

Når du bytter ERP-system, gjør det riktig

Å bytte til et nytt ERP-system er en omfattende prosess som krever grundig planlegging, innsikt i virksomhetens behov og en strategisk tilnærming. Suksess avhenger av valg av riktig system, effektiv implementering, og kontinuerlig evaluering og vedlikehold. Ved å sikre at ERP-systemet er skalerbart, fremtidsrettet og tilpasset virksomhetens unike behov, kan virksomheter oppnå betydelig effektivisering og verdiskapning. Denne prosessen er avgjørende for å opprettholde konkurranseevne og innovasjon i en stadig endrende forretningsverden.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.