Kampanje

Fagforbundet øker digitaliseringstakten med ny integrasjonsplattform

Fagforbundet har en sentral rolle i å sikre trygge jobber med gunstige lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. De tillitsvalgte er essensielle for å opprettholde en sterk og effektiv representasjon av arbeidstakernes interesser. Fagforbundet har derfor satt i gang en strategisk satsning for å styrke de tillitsvalgtes kapasitet til å ivareta medlemmenes behov på best mulig måte.
Da Fagforbundet trengte å øke digitaliseringstakten og samtidig redusere teknisk gjeld, valgte de å gå sammen med Evidi om å drive frem digital transformasjon og utvikle integrasjonsplattformen Fabrikken. Med den nye digitale tjenesteplattformen, legger Fagforbundet grunnlaget for en mer effektiv og tilpasningsdyktig organisasjon, og er godt rustet for fremtidig vekst og muligheter.

Hva måtte løses?

For å raskt kunne ta i bruk nye tekniske muligheter for å møte organisasjonens behov, ønsket Fagforbundet både å øke digitaliseringstakten og samtidig redusere teknisk gjeld. Å erstatte eksisterende funksjonalitet i medlemssystemet er en tidkrevende prosess. For å oppnå raskere resultater på ny Microsoftplattform var det nødvendig for Fagforbundet å gradvis fase ut det gamle medlemssystemet. I samarbeid med Evidi valgte de å etablere en digital tjenesteplattform – Fabrikken, også kjent som DTP (Digital Tjenesteplattform). Dette gjorde det mulig å utvikle nye løsninger parallelt med utfasingen av det gamle systemet. Målet med den nye integrasjonsplattformen var å fremme digital transformasjon i organisasjonen.

Les om hvordan Fagforbundet styrker sine tillitsvalgte med ny Power Platform-portal.

Hva ble gjort?

Transformasjonen tar sikte på å møte medlemmenes forventninger til digitale løsninger, samtidig som organisasjonen tilpasses en stadig mer digitalisert verden. Ved å starte arbeidet med å etablere en solid og moderne IT-infrastruktur, forbereder Fagforbundet seg på fremtidig vekst og muligheter, og legger grunnlaget for en mer effektiv og tilpasningsdyktig organisasjon.

Den digitale tjenesteplattformen Fabrikken er designet for å tilby og motta data tilpasset de teknologiene som Fagforbundet har valgt. Dette sikrer muligheten for gjenbruk av systemer og apper når medlemsregisteret oppgraderes. Nye behov dekkes ved valg av leverandører og systemer som er skreddersydd for de spesifikke kravene og oppfyller de teknologiske standardene. Fabrikken er tilpasset for å møte alle databehovene til Fagforbundet, og er godt sikret i alle ledd.

Resultatet

Fagforbundet forventer å oppnå en rekke fordeler gjennom samarbeidet, inkludert økt digitaliseringstakt, reduksjon av teknisk gjeld og bedre tilpasning til medlemmenes forventninger til digitale løsninger. Målet er å etablere en plattform som sikrer at Fagforbundet er godt rustet for fremtidig vekst og muligheter.

Gjennom samarbeidet med Evidi har Fagforbundet tatt et betydelig skritt mot en mer effektiv og moderne IT-infrastruktur. Med den nye integrasjonsplattformen på plass, er Fagforbundet bedre rustet til å imøtekomme medlemmenes behov og utfordringer, samtidig som de er bedre rigget til å gripe mulighetene i en stadig mer digitalisert verden.

Les om hvordan Accelerate hjelper dere med å realisere virksomhetens digitale strategi.

Hva er Fagforbundet?

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med over 400 ansatte og 400 000 medlemmer fordelt over hele landet. Fagforbundet har en rolle i å sikre medlemmene et godt arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet har blant annet som rolle å tale medlemmenes sak og forhandle lønn og rettigheter på vegne av medlemmene.

Hva er Fabrikken/DTP?

Fabrikken, også kalt DTP (Digital Tjenesteplattform) er en viktig komponent i etableringen av nytt medlemsregister, og i videreutviklingen av Fagforbundets tjenesteportefølje. Fabrikken/DTP gir Fagforbundet mulighet til å utvikle og tilby ny «digitalisering» parallelt med utvikling av nytt medlemsregister. Fabrikken sørger for at ny og gammel data er synkronisert, og at data er tilgjengelig fra én felles plattform for de nye løsningene som blir etablert. Dataene skal også tilgjengeliggjøres i formater tilpasset bruk fra eksisterende tjenester. Fabrikken er designet for å være et solid fundament for Fagforbundets fremtidige tjenesteportefølje. Den moderne tjenesteplattformen er godt sikret i alle ledd, og er skreddersydd for å imøtekomme alle behov Fagforbundet måtte ha, enten det gjelder tjenester rettet mot ansatte eller andre interessenter.

Verktøy som ble brukt

  • Microsoft Azure
  • Microsoft Entra
  • Azure DevOps
  • Azure Landing Zones i Microsoft Cloud Adoption Framework
  • Oracle
  • Cosmos DB
  • Dataverse

Vi hjelper deg å ta ut verdi av teknologi

Digitale transformasjonsprosjekter resulterer i endringer for de fleste i en virksomhet – enten direkte eller indirekte. Fjerning av teknisk gjeld blir viktig slik at ressurser og kostnader kan frigjøres. Skal man evne å hente ut gevinster, holder det ikke å implementere ny plattform og tenke at jobben er gjort. Det vil alltid være behov for menneskelig bidrag, endring av prosesser og omskolering av ansatte.

Evidi hjelper kundene med å oppnå ønsket tilstand og ta ut verdi av teknologien – ved å gi de gode rådene og tenke helhetlig og langsiktig. Både på tvers av hva vi kan levere, men spesielt i lys av hva virksomheten faktisk har behov for, og i relevans til utviklingen i verden. Den digitale tjenesteplattformen Fabrikken er et eksempel på hvordan Evidi leverer helhetlige og innovative løsninger som skaper verdi for kundene og deres brukere.

Sammen om et formål

Å være medlem i en organisasjon handler ofte om personlige fordeler, like ofte som tilhørighet og felles engasjement for å trekke i samme retning mot felles mål. Medlemsorganisasjoner må evne å bruke sine ressurser effektivt mot organisasjonens formål, og samtidig vise både samfunnet og det enkelte medlem hvilken verdi den skaper.

Les om hvordan din medlemsorganisasjon kan oppnå styrket posisjon, og økt medlemstilfredshet og digitaliseringskraft.