Business Driven Architecture - Effektivt samspill for suksess

Leiv Thomas Sandnes, CTO


Etabler veikart og strategi for effektivt samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi.

Business Driven Architecture – Helhet – Mennesker – Design – Det handler om å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – på en nyskapende, sikker og kostnadseffektiv måte, der det vi søker er «bedre sammensatte organisasjoner».

Teknologi spiller en avgjørende rolle i de fleste virksomheter i dag. Det handler om å møte en verden i endring, med nye konkurrenter, disruptive forretningsmodeller og endrede rammebetingelser. Dette setter nye krav til forretningsmodell og hvordan organisasjonen opererer internt og med eksterne, på kort sikt og over tid. 

Virksomheter som får opp øynene for hvordan moderne teknologi og it-arkitektur kan støtte egen virksomhet, vil oppleve økt verdi av sine investeringer. Innføring av nye digitale løsninger og plattformer ender imidlertid ofte med et uforløst potensial. Man tar ikke ut nok verdi av sine investeringer, og arkitekturen og løsningene som implementeres er i for liten grad etablert for å støtte faktiske forretningsbehov. 

De siste årene har vi kastet oss rundt som aldri før og tatt i bruk ny teknologi i en hastighet vi ikke har sett før. Men det er fortsatt slik at de fleste forretningsledere kjenner seg igjen i at man ikke har de kapasitetene som man ønsker for å gjennomføre det man har «lyst til». Det er for langt mellom det «jeg» ser og det IT leverer på. Det er få organisasjoner som har en virksomhetsarkitektur som fungerer som prosess, og virksomhetsarkitekter har en tendens til å overkomplisere arkitektur og løsninger fordi man ikke forstår behovet godt nok.

For opptatt av teknologien

Seniorarkitekt i Evidi, Ramiz Khalife, jobber med flere store kunder og prosjekter. Han mener at når vi har vært så raske på å ta i bruk ny teknologi som nå, har prosessen bak blitt noe kortere, og snarveier er tatt. Vurderinger om hvorvidt teknologien er nødvendig, eller om det er nettopp teknologien som gagner vår virksomhet og våre forretningsverdier, er kanskje lagt litt til side. Det handler i mange tilfeller om en grunnleggende dårlig kultur i IT-faget generelt: Det er altfor få som holder seg til virksomhetens faktiske forretningsmodell når det kommer til IT, og for mange IT-avdelinger forstår ikke egentlig hva de er en del av, men er alt for opptatte av teknologien, forteller Ramiz. 

Fremover bør vi stoppe opp, og gå gjennom de investeringene man allerede har gjort i ny teknologi. Er den drevet av forretningen, eller fra et it-perspektiv. Gjør grundige vurderinger på hva som beholdes, hva som fjernes, og hva som eventuelt kan implementeres i stedet.

Bedre sammensatte organisasjoner

Å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – på en nyskapende, sikker og kostnadseffektiv måte, krever at man er konkret på sine endringsbehov, og i større grad involverer forretningssiden for de valg som gjøres også når det kommer til valg av arkitektur og løsning. Skal man komme dit, må man i større grad enn tidligere, fokusere på "Business-delen" av arkitekturen. Virksomhetsarkitektenes rolle og ansvar bør for eksempel i større grad også være å utfordre og sette føringer for hvordan virksomheten organiserer seg – altså gjøre den menneskelige dimensjonen mer sentral.

I Evidi omtaler vi dette som en «Business Driven Architecture», der det vi søker er «bedre sammensatte organisasjoner». For en forretningsarkitekt, vil dette være det ultimate utgangspunkt for design av ny, digital infrastruktur og løsninger.

Design around People!

Som virksomhetsarkitekt har Ramiz kommet til en viktig erkjennelse etter mange års erfaring. Han er ikke et supermenneske. «Skal jeg som arkitekt bruke masse tid på å kunne det vår markedsdirektør kan, eller det vår salgsdirektør kan? Eller skal jeg finne metoder for å samarbeide og bruke av vår felles kunnskap – og gjennom det, akseptere at vi mennesker ikke har uendelig med kapasitet i hjernen vår. I dag designer vi ikke ny it-arkitektur på en slik måte at mennesket kan finne gro-bunn og vokse og utvikle seg. Arkitekturen er ikke forretningsdrevet – enten vi liker å innse det eller ikke. 

Case by case og innenfor isolerte områder, klarer vi nok å ivareta behovet til forretningen. Det er når vi skal ivareta helheten for virksomheten, og gjerne over tid og sikre kontinuiteten, at «forretningsdimensjonen» utfordres, sier Ramiz. Min oppgave som arkitekt fremover handler mer og mer om å sikre at organisasjon er koordinert som en helhet. Da først oppnår vi det vi omtaler som en «Business Driven Architecture». 

Virksomhetsarkitektens nye rolle og ansvar inkluderer nå også å utfordre og sette føringer på hvordan virksomheten organiserer seg. Den menneskelige dimensjonen blir med andre ord viktigere å ivareta for it-arkitekten. Dette omtales gjerne som «Design around people» eller Co-design; design basert på samhandling og samarbeid.

Intersport løper raskere med digital tjenesteplattform

Investeringen i en ny digital plattform vil gi oss mye verdi i fremtiden. Plattformen blir et ess i ermet på veien videre mot en hypermoderne IT-hverdag. De arkitektoniske grepene som plattformen muliggjør, legger bedre til rette for å utvikle nye tjenester og løfte systemer opp i skyen.

Frank-André Nilsen, integrasjonsarkitekt i Intersport.

Engasjer hele virksomheten

Utgangspunktet for suksess og for å skape verdi, mener vi ligger i evnen til å engasjere og involvere ledelse og representanter fra forretningssiden tidlig og gjennom hele prosjektet. Det gjør at virksomhetsarkitekter og konsulenter får et bedre utgangspunkt for å etablere en arkitektur og løsninger som er forankret i forretningssiden og de ansatte. 

I Evidi engasjeres som utgangspunkt alle i selskapet ut i kundeaksen. Hensikten er å skape tettere og mer relevant knytning til kundens forretning ved å engasjere domene-kompetanse både fra forretning og it. Tilbakemeldingen fra våre medarbeidere og ledere er at de får energi av å sette seg inn i kundens virksomhet og problemstillinger. Og de utforsker stadig nye muligheter innen teknologi. Det skaper også tillit hos våre kunder, når vi tar ansvar for våre leveranser, og engasjerer oss det de som er viktig for kunden. 

Våre kunder forstår at teknologi er kritisk for drift og utvikling av deres virksomhet. Derfor ønsker de å jobbe med en partner som er opptatt av å skape mest mulig verdi, både økonomisk og menneskelig. I bunn og grunn er vi alle lagspillere som spiller hverandre gode. Når dette skjer, opplever vi mestring som gode lagspillere.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.