Maskinlæring - digital intelligens

Brage Rønning Tukkensæter

Maskinlæring er et begrep som stadig dukker opp i vårt teknologiske landskap, og som går langt utover bare å være en trend. Det er en revolusjonerende tilnærming til kunstig intelligens som allerede transformere måten vi jobber, lever og samhandler med teknologi på. Vi har kommet dit hvor maskiner ikke bare utfører oppgaver, men faktisk "lærer" å løse problemer på egen hånd.

Biler som kan navigere på veiene uten menneskelig inngrep, dataprogrammer som filtrerer e-poster mer effektivt enn noen gang før, eller datamaskiner som gjenkjenner bilder og språk med en presisjon som nærmer seg menneskelig nivå. Dette er bare noen få eksempler på hva maskinlæring kan gjøre i dag. I denne artikkelen skal vi dykke ned i konseptet maskinlæring, utforske de grunnleggende prinsippene, se på hvordan det anvendes i ulike bransjer, og til slutt diskutere dens fremtidige potensial.

Hva er maskinlæring?

Maskinlæring representerer en gren innen kunstig intelligens som fokuserer på å utvikle algoritmer og modeller som tillater datamaskiner å lære av og trekke slutninger fra data, uten å være eksplisitt programmert for hvert enkelt tilfelle.

Sentralt i maskinlæringsprosessen står bruken av statistiske metoder for å oppdage mønstre og relasjoner i store datasett. I denne konteksten blir begrepet "å lære" for maskiner definert som evnen til å forbedre ytelsen på en bestemt oppgave gjennom erfaring. Dette skiller seg fra tradisjonelle dataprogrammer, der operasjonene er nøye kodet av mennesker. I maskinlæring blir imidlertid algoritmene justert automatisk etter hvert som de blir utsatt for nye data, og dermed forbedrer sin evne til å utføre oppgaver.

En sentral prosess i maskinlæring er "trening" av modeller. Dette innebærer å tilby datamaskinen et sett med inngangsdata, vanligvis kalt et treningssett, sammen med de tilhørende riktige svarene eller målene. Modellen justerer deretter sine interne parametere for å minimere feilen mellom de forutsagte resultatene og de faktiske svarene. Dette gjøres gjennom iterative beregninger og optimaliseringsalgoritmer.

Etter trening testes modellen ved å bruke et annet sett med data, kalt testsettet, som den ikke har blitt utsatt for tidligere. Dette gjør det mulig å vurdere modellens evne til å generalisere og utføre godt på nye, ukjente data. Hvis modellen presterer bra på testsettet, indikerer det at den har lært å generalisere mønstre og ikke bare huske spesifikke eksempler fra treningssettet.

En viktig utfordring i maskinlæring er å unngå overtilpasning eller "overfitting", der modellen tilpasses for nøye til treningsdataene og dermed ikke generaliserer godt til nye data. Dette kan oppstå når modellen blir for kompleks eller når treningssettet er for lite. Derfor er det viktig å bruke metoder som kryssvalidering og regulering for å sikre robuste og generaliserbare modeller.

I sum representerer maskinlæring en kraftig tilnærming til å utnytte datamaskiner til å løse komplekse problemer og trekke innsikt fra store mengder data. Ved å la maskiner lære av erfaring, åpner dette opp for nye muligheter innen alt fra prediktiv analyse og anbefalingssystemer til autonom navigasjon og språkforståelse.

Les mer om leveranseområde Decide

Bruksområder for maskinlæring

Maskinlæring har en imponerende rekke bruksområder som strekker seg over ulike sektorer og industrier. Denne teknologien har revolusjonert måten vi løser problemer på og har ført til betydelige fremskritt innenfor en rekke områder.

Her er noen eksempler på hvordan maskinlæring blir anvendt i dagens samfunn:

 • Selvkjørende biler:
  Et av de mest synlige eksemplene på maskinlæring i praksis er innenfor utviklingen av selvdrevne biler. Disse kjøretøyene bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for å analysere og tolke sensorinformasjon fra omgivelsene sine, slik at de kan navigere trygt og effektivt på veiene.
 • Stadig forbedret websøk:
  Store søkemotorer som Google og Bing bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for å forstå brukernes søkeforespørsler bedre og levere mer relevante søkeresultater. Gjennom kontinuerlig læring og tilpasning blir disse søkemotorene stadig bedre til å tolke brukerens intensjoner og presentere relevant innhold
 • E-post-filtreringer:
  Maskinlæring spiller en viktig rolle i filtreringen av e-post for å identifisere og filtrere ut uønsket spam. Ved å analysere innholdet og metadataene til e-postmeldinger, kan maskinlæringssystemer nøyaktig skille mellom legitim e-postkommunikasjon og uønsket søppelpost
 • Bildegjenkjenning:
  Maskinlæring har gjort store fremskritt innen bildegjenkjenning, noe som gjør det mulig for datamaskiner å gjenkjenne og identifisere objekter, ansikter og mønstre i bilder med høy nøyaktighet. Dette har mange anvendelser, inkludert overvåking, medisinsk bildeanalyse og ansiktsgjenkjenningsteknologi. Passkontrollen på Oslo Lufthavn bruker for eksempel denne type teknologi
 • Språkgjenkjenning:
  Talegjenkjenningsteknologi, drevet av maskinlæring, gjør det mulig for datamaskiner å konvertere menneskelig tale til tekst med høy nøyaktighet. Dette har blitt utnyttet i alt fra stemmeassistenter som Siri og Google Assistant til automatiserte transkripsjonstjenester og talestyrte applikasjoner. Her ligger det også mange muligheter i Microsoft Copilot
 • Genteknologi:
  Innen biomedisinsk forskning har maskinlæring blitt brukt til å analysere store datasett av genetiske data for å identifisere varianter, avvik og forutsi sykdomsrisiko. Dette har potensial til å forvandle hvordan vi diagnostiserer, behandler og forebygger sykdommer basert på individuell genetiske profil.

Disse eksemplene illustrerer bare noen av de mange måtene maskinlæring blir brukt i dagens samfunn, og teknologiens potensial for innovasjon og fremgang er fortsatt i stadig vekst. Med videre forskning og utvikling forventes maskinlæring å fortsette å transformere måten vi jobber, lever og utforsker verden på.

Maskinlæring - tre varianter

Maskinlæring kan deles opp i tre hovedkategorier: Veiledet læring, ikke-veiledet læring og forsterket læring.

Veiledet læring innebærer at maskinen lærer fra eksempler hvor inngangsverdiene er knyttet til utgangsverdiene. Med andre ord lærer modellen å forutsi utgangsverdiene basert på tidligere observasjoner. Et klassisk eksempel er klassifisering, hvor modellen lærer å skille mellom ulike kategorier basert på gitt data. For eksempel kan modellen trenes til å skille bilder av hunder fra bilder av katter ved å analysere egenskaper ved bildene, slik som form, farger og teksturer. Veiledet læring har vist seg å være effektiv i en rekke anvendelser, inkludert bildegjenkjenning og talegjenkjenning, hvor modeller trent med store mengder data har oppnådd resultater som overgår menneskelige evner.

Ikke-veiledet læring innebærer at modellen ikke har tilgang til utgangsverdiene for gitt inngangsdata. I stedet søker algoritmen å finne mønstre eller strukturer i dataene på egenhånd. Dette kan for eksempel inkludere klyngedannelse, hvor modellen identifiserer grupper av lignende datapunkter uten å ha noen forhåndskunnskap om gruppene. Ikke-veiledet læring er ofte utfordrende, da modellen må identifisere relevante mønstre uten veiledning, men det kan være svært nyttig for å oppdage skjulte mønstre eller strukturer i komplekse datasett.

Forsterket læring er en annen kategori hvor modellen interagerer direkte med et miljø og mottar belønninger eller straffer basert på sine handlinger. Målet er å lære modellen å ta beslutninger som maksimerer den totale belønningen over tid. Dette kan sammenlignes med å lære en hund å utføre triks ved å gi den belønninger for ønsket atferd og straff for uønsket atferd. Forsterket læring har vist seg å være spesielt effektivt i spill og robotkontroll, hvor modeller kan lære komplekse strategier gjennom interaksjon med miljøet.

Gjennom å forstå disse tre kategoriene av maskinlæring kan din virksomhet bedre tilpasse deres tilnærming til ulike problemer og utnytte potensialet til maskinlæringsteknikker på en mer effektiv måte.

Les om vårt frokostseminar i Bergen om AI, Copilot og ERP

Maskinlæring vs kunstig intelligens

Maskinlæring og kunstig intelligens er to begreper som ofte blir brukt om hverandre, men det er viktige forskjeller mellom dem. Kunstig intelligens er et bredere begrep som omfatter alle former for intelligens som er skapt av mennesker, inkludert både maskinlæring og andre tilnærminger. En av de sentrale forskjellene mellom maskinlæring og andre former for kunstig intelligens er måten de lærer på.

I maskinlæring bruker vi data til å trene maskiner til å utføre oppgaver. Denne tilnærmingen er datadrevet og fokuserer på å la maskinen lære fra eksempler. Det betyr at modellen ikke trenger å forstå reglene på forhånd, men heller lærer å gjenkjenne mønstre i dataene gjennom trening. Derfor kalles maskinlæring ofte for en datadrevet tilnærming til kunstig intelligens.

Les også Decide – I en datadrevet og åpen kultur gjøres innsikt tilgjengelig for alle, til enhver tid

På den andre siden har vi regelbaserte tilnærminger til kunstig intelligens, hvor regler og logikk programmeres inn i systemet på forhånd. Disse systemene opererer ut fra en forhåndsdefinert kunnskapsbase og anvender regler for å ta beslutninger. Mens regelbaserte systemer kan være effektive for visse typer problemer, er de ofte mindre fleksible og har begrenset evne til å tilpasse seg nye situasjoner sammenlignet med maskinlæringssystemer.

I de senere årene har begrepet dyplæring også blitt fremtredende innenfor maskinlæring. Dyplæring er en spesialisert tilnærming som bruker nevrale nettverk med mange lag for å lære komplekse mønstre i dataene. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv innen områder som bildegjenkjenning, talegjenkjenning og naturlig språkbehandling.

Samlet sett representerer maskinlæring en ny tilnærming til å oppnå kunstig intelligens, som fokuserer på å la maskiner lære av data i stedet for å programmere dem med regler. Dette gjør maskinlæring mer fleksibel og tilpasningsdyktig, og det har ført til betydelige fremskritt innenfor en rekke anvendelser.

Les også: Transformasjon med kunstig intelligens

En verktøykasse for innovasjon og fremskritt

Denne gjennomgangen understreker den omfattende bruken og den potensielt store betydningen av maskinlæring i år og i årene som kommer. Fra selvdrevne biler til språkgjenkjenning og forsterket læring i spill, har maskinlæring vist seg å være en kraftig verktøykasse for innovasjon og fremskritt. De ulike kategoriene av maskinlæring, inkludert veiledet, ikke-veiledet og forsterket læring, tilbyr en variert tilnærming til oppdagelse og løsning av problemer.

Videre reflekterer forskjellen mellom maskinlæring og kunstig intelligens det dynamiske landskapet innen datastyrt beslutningstaking og kunstig intelligens. Dyplæring, som en ledende trend, markerer veien for fremtidig forskning og utvikling innen maskinlæring. Samlet sett peker denne gjennomgangen på betydningen av kontinuerlig utforskning og innovasjon innen maskinlæring for å møte de stadig mer komplekse utfordringene i vår verden. Med et solid fundament og en klar visjon for fremtiden, vil maskinlæring fortsette å åpne dørene for nye muligheter og løsninger for samfunnet vårt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat

Relevant innhold