Datavarehus - alt på ett sted

Brage Rønning Tukkensæter

Står din virksomhet overfor utfordringer med å håndtere store mengder data fra ulike kilder? Et datavarehus kan være løsningen du søker. Dette systemet er ikke bare en digital lagringsplass, men en kraftfull ressurs som transformerer rådata til innsikt og gir deg solid beslutningsunderlag.

Teknologien samler, standardiserer og analyserer informasjon. På denne måten spiller datavarehus en kritisk rolle i en virksomhets evne til å navigere i det komplekse datalandskapet. Fra forbedret beslutningstaking til raskere innhenting av data, åpner et velutviklet datavarehus for muligheter som kan forandre spillets regler for din virksomhet. La oss utforske hvordan datavarehuset fungerer, og hvorfor det har blitt en nødvendig del av forretningsinfrastrukturen i en tid der informasjon er den nye oljen.

Les om leveranseområdet Decide og fordelene med datadrevet innsikt

Hva er et datavarehus?

Et datavarehus er en teknologisk løsning designet for å samle, organisere og lagre store mengder data fra flere kilder i en sentralisert, strukturert form. 

Denne arkitekturen gjør det mulig for din virksomhet å utnytte data på tvers av systemer og plattformer for å støtte beslutningstaking, rapportering, og analyser.

Her er de viktigste funksjonene og egenskapene ved datavarehus:

 • Samling av data: Integrerer data fra forskjellige kilder, inkludert operative systemer som Enterprise Resource Planning (ERP) og Customer Relationship Management (CRM), eksterne datakilder som sosiale medier og Internet of Things (IoT)-enheter, samt andre databaser.
 • Prosessering av data: Dataene som strømmer inn, gjennomgår en prosess kjent som ETL (Extract, Transform, Load). Dette innebærer uttrekking av data fra heterogene kilder, transformasjon av data til et ensartet format, og innlasting i datavarehuset for fremtidig analyse.
 • Strukturerte og ustrukturerte data: Moderne datavarehus kan håndtere både strukturerte data, som navn og transaksjoner, og ustrukturerte data, som e-poster, bilder og videoinnhold. Dette utvider datavarehusets anvendelighet og muliggjør mer kompleks dataanalyse.

I motsetning til tradisjonelle databaser som er optimert for å håndtere transaksjoner og operasjoner i realtid, er datavarehus spesialbygd for rask og effektiv spørring og analyse av store datamengder. Dette gjør dem ideelle for komplekse spørringer over historiske data, som kan spanne over flere år.

Datavarehus tilbyr en sentralisert og konsolidert visning av data, som ikke bare støtter dag-til-dag-operasjonelle beslutninger, men også gir ledelsen strategisk innsikt gjennom dashboards, rapporter og avanserte analytiske verktøy. Dette bidrar til en bedre forståelse av forretningsdynamikk og kundeadferd, noe som igjen kan lede til mer informerte beslutninger og strategisk planlegging.

Kort sagt, datavarehuset fungerer som ryggraden i en datadrevet virksomhet, og tilrettelegger for en dypere forståelse av virksomheten gjennom å samle data på ett sted. Dette gjør det mulig for din virksomhet å transformere rådata til verdifull innsikt.

Ingen datavarehus uten datavarehusarkitektur

Vi kan ikke gi oss i kast med datavarehus før vi har forstått datavarehusarkitektur. Datavarehus-arkitektur er grunnlaget som tillater et datavarehus å fungere effektivt, håndtere store datamengder, og støtte komplekse analyser som kreves av moderne virksomheter. Her er en nærmere titt på de viktigste aspektene av denne arkitekturen:

1. Trelagsarkitektur

 • Datamodell-lag: Dette er det fysiske laget hvor data faktisk lagres. Datavarehus bruker ofte en relasjonsdatabasemodell som organiserer data i tabeller. Noen moderne datavarehus benytter også NoSQL-databaser eller in-memory databaser for å håndtere større skalerbarhet og ytelse.
 • Datatilgang-lag: Dette laget håndterer logikken for hvordan data hentes fra datavarehuset. Det inkluderer vanligvis verktøy for spørringer, rapportering, analyser, og andre applikasjoner som trenger tilgang til dataene.
 • Presentasjonslag: Også kjent som klient-grensesnittet, dette er laget hvor brukerne samhandler med datavarehuset gjennom dashbord, rapporter og visualiseringer.

2. Datainnsamling og integrasjon

 • ETL (Extract, Transform, Load): Dette er prosessen hvor data ekstraheres fra forskjellige kilder, transformeres for å møte datavarehusets standarder (som kan inkludere rensing og konsolidering), og deretter lastes inn i datavarehuset.
 • Sanntids-datastrømming: Noen datavarehus arkitekturer tillater også integrasjon av data i sanntid gjennom datastrømming, som er viktig for operasjoner som krever umiddelbar dataanalyse.

3. Skalerbarhet og ytelse

 • Vertikal og horisontal skalering: Datavarehus må kunne skalere både vertikalt (øke kraften i en enkelt server) og horisontalt (legge til flere servere) for å håndtere varierende laster og datamengder.
 • In-memory databehandling: Bruk av RAM for dataoppbevaring for å fremskynde dataforespørsler. Dette er essensielt for realtidsanalyser og komplekse beregninger.

4. Sikkerhet og styring

 • Datastyring: Omfattende retningslinjer og praksiser som sikrer at dataene er nøyaktige, konsekvente og kun tilgjengelige for autoriserte brukere.
 • Sikkerhetsprotokoller: Tiltak som autentisering, autorisasjon, og kryptering for å beskytte data mot uautorisert tilgang og sikkerhetstrusler.

Datavarehus-arkitekturen er kritisk for å sikre at virksomheten kan hente ut maksimal verdi fra deres dataressurser ved å tilby en robust, sikker, og effektiv infrastruktur for datalagring og -analyse.

Les også: Sikkerhet i en usikker tid

Byggestenene i et datavarehus

Et datavarehus ikke bare er et enkelt system, men en sammensetning av flere teknologiske deler, som jobber sammen for å støtte datadrevne beslutninger i en virksomhet. For å forstå hvordan datavarehus fungerer, er det essensielt å kjenne til de grunnleggende komponentene som utgjør hele systemet. Disse komponentene sikrer at datavarehuset er effektivt, pålitelig og tilgjengelig for de som trenger innsikt fra dataene.

Sentral database

Hjertet i ethvert datavarehus er den sentrale databasen. Dette er stedet hvor all data samles, lagres og vedlikeholdes i strukturert form. Tradisjonelt har disse databasene vært basert på relasjonelle databasesystemer som kjører enten lokalt (on-premises) eller i skyen. Nyere teknologier, som in-memory databaser, blir stadig mer populære på grunn av deres evne til å behandle store datamengder raskt. Dette er kritisk for virksomheter som krever sanntidsanalyser for å ta informerte beslutninger raskt.

Dataintegrasjon

En annen viktig komponent er dataintegrasjon, som involverer innhenting av data fra ulike kildesystemer. Disse systemene kan variere fra interne operasjonelle databaser (som ERP og CRM systemer) til eksterne datakilder som sosiale medier og Internet of Things (IoT)-enheter. Dataintegrasjon gjøres vanligvis ved hjelp av ETL-prosesser (extract, transform, load), hvor data først ekstraheres fra de originale kildene, deretter transformeres til et format som er konsistent og nyttig for analyse, og til slutt lastes inn i datavarehuset. Dette sikrer at dataene er rene, konsistente og i riktig format for spørringer og analyse.

Metadata

Metadata, eller data om dataene, spiller også en kritisk rolle i et datavarehus. Metadata gir informasjon om dataenes kilde, format, endringer og hvordan de skal brukes. Det finnes to hovedtyper metadata i et datavarehus: tekniske metadata som beskriver datastrukturen, hvordan dataene er lagret, tilgangsrettigheter og forretningsmetadata, som gir kontekst til dataene slik at sluttbrukere kan forstå og anvende dem korrekt i sine analyser.

Tilgangsverktøy

Til slutt er tilgangsverktøyene avgjørende for at brukerne skal kunne samhandle med dataene i datavarehuset. Disse verktøyene inkluderer spørrings- og rapporteringsverktøy, verktøy for applikasjonsutvikling, datautvinningsverktøy og OLAP (Online Analytical Processing)-verktøy. Disse verktøyene gjør det mulig for sluttbrukere å utføre komplekse analyser, generere rapporter og dashboarder, og hente ut innsikter som kan drive virksomheten fremover.

Samlet sett fungerer disse komponentene sammen for å gi en robust infrastruktur som støtter alle aspekter av datalagring, fra datainnsamling til analyse. Ved å ha en solid forståelse av disse komponentene, kan virksomheter effektivt utnytte kraften i sine datavarehus til å transformere rådata til verdifull innsikt.

Fordeler med datavarehus

Et datavarehus som en integrert dataforvaltningsløsning, tilbyr flere nøkkelområder med fordeler som direkte påvirker forretningsdriften og beslutningstakingen. Her er en detaljert gjennomgang av disse fordelene:

Forbedret beslutningstaking ved tilgang til konsoliderte data

Datavarehus samler og harmoniserer data fra en rekke kilder, inkludert operative systemer som ERP og CRM, samt eksterne kilder som sosiale medier og IoT-enheter. Ved å ha all relevant informasjon tilgjengelig i ett sentralt system, har beslutningstakere tilgang til en helhetlig visning av virksomheten. Dette eliminerer utfordringen med isolerte data siloer og sikrer at beslutninger er basert på komplett og oppdatert informasjon. For eksempel kan en markedsføringsleder se kundetrender over tid og dermed justere kampanjer for å bedre møte kundenes behov.

Økt effektivitet gjennom raskere dataforespørsler og forbedret datakvalitet

Tradisjonelt kan tidsforsinkelser i dataanalyse skyldes behovet for å trekke data fra forskjellige kilder og systemer. Datavarehus er spesifikt designet for høy ytelse i dataforespørsler og analyser, noe som betyr at informasjon er raskere tilgjengelig for brukerne. Dette er særlig viktig i miljøer hvor tid er en kritisk faktor, som i finansiell rapportering eller operativ overvåking. Samtidig sikrer prosesser som datarensing og konsistenskontroller at informasjonen som lagres er nøyaktig og pålitelig, noe som øker kvaliteten på de data som brukes til å drive analyser og rapporter.

Evnen til å se historiske datatrender for å forutsi fremtidige mønstre

Et av de mest verdifulle aspektene ved et datavarehus er dets evne til å lagre og administrere store volumer av historiske data. For din virksomhet betyr dette at de kan utføre tidsserieanalyser for å identifisere trender, mønstre og forhold som ikke nødvendigvis er åpenbare ved en overflatisk undersøkelse. For eksempel kan en forretningsanalytiker bruke historiske salgsdata til å forutsi fremtidig etterspørsel og dermed hjelpe til med lagerstyring. Denne innsikten gjør det mulig for deg og dine kolleger å planlegge bedre og reagere proaktivt på endringer i markedet.

Samlet sett tilbyr et datavarehus en robust infrastruktur for å støtte datadrevne beslutningsprosesser i en virksomhet, som fremmer en kultur av informert beslutningstaking og operasjonell effektivitet. Ved å investere i et datavarehus, kan din virksomhet oppnå en konkurransedyktig fordel ved kontinuerlig å forbedre sine operasjoner og strategier basert på pålitelige data og analyser.

Les om fordelene med en datadrevet og åpen kultur.

Moderne datavarehus og skyteknologi

I takt med teknologisk utvikling og digital transformasjon har datavarehus-landskapet gjennomgått betydelige endringer. Moderne datavarehus har i økende grad flyttet fra tradisjonell on-premise infrastruktur til skybaserte løsninger. Denne utviklingen har åpnet for en rekke nye muligheter og fordeler for virksomheter som ønsker å optimalisere datahåndteringen.

Skybaserte datavarehus tilbyr fleksibilitet som er vanskelig å oppnå med fysiske servere. En av de mest tiltalende fordelene er muligheten til rask utrulling. Din virksomhet kan etablere datavarehusfunksjonalitet og utvide kapasiteten i løpet av få minutter, uten de tidkrevende og kostbare prosessene som involverer fysisk serveroppsett. Dette er spesielt nyttig om du må skalere raskt opp eller ned basert på varierende datakrav.

En annen kritisk fordel med skybaserte datavarehus er reduksjon i totalkostnadene (Total Cost of Ownership, TCO). Ved å benytte seg av 'Data Warehouse as a Service' (DWaaS), betaler din virksomhet kun for den lagrings- og databehandlingskapasiteten de faktisk bruker. Dette reduserer behovet for store forhåndsinvesteringer i infrastruktur og muliggjør en mer kostnadseffektiv tilnærming til datalagring.

Elastisitet er også en sentral fordel med skybaserte løsninger. Evnen til dynamisk å justere ressurser gjør din virksomhet bedre rustet til å håndtere svingninger i datavolum, uten at dette går ut over systemytelsen. Cloud-løsninger tilbyr også forbedret sikkerhet og katastrofegjenoppretting. Data lagret i skyen er ofte bedre beskyttet gjennom avanserte sikkerhetstiltak og redundans, som sikrer at dataene er sikre og tilgjengelige selv under kritiske forhold.

Secure - Effektive sikkerhetsløsninger etter virksomhetens behov

Moderne datavarehus bruker også ofte in-memory databaseteknologi for å tilby ekstremt raske databehandlingshastigheter, som støtter sanntids dataanalyse og beslutningstaking. Denne teknologien lagrer data i hovedminnet (RAM) i stedet for på tradisjonelle diskbaserte systemer, noe som reduserer forsinkelser i dataforespørsler og forbedrer ytelsen betydelig.

Integrasjon av nye teknologier som maskinlæring er en annen fordel ved moderne datavarehus. Maskinlæring kan for eksempel automatisere og gi beslutningsstøtte ved å foreslå relevante spørsmål basert på tilgjengelige data. Dette støtter din virksomhet i å utnytte komplekse datasets og trekke verdifull innsikt som kan føre til innovasjon og konkurransefortrinn.

Ved å omfavne disse teknologiske fremskrittene, kan datavarehus transformere måten din virksomhet lagrer, behandler og analyserer data på. Dette gir dere muligheten til å være mer smidige og datadrevne i deres daglige operasjoner og langsiktige strategiske beslutninger.

Utfordringer og beste praksiser for datavarehus

Å bygge og vedlikeholde et datavarehus er en kompleks oppgave som medfører både tekniske og organisatoriske utfordringer. For at du skal kunne få mest mulig ut av et datavarehus, er det viktig å forstå disse utfordringene og implementere beste praksiser for å håndtere dem effektivt.

Utfordringer med datavarehus

 • Datakvalitet og konsistens: En av de største utfordringene med datavarehus er å sikre høy kvalitet og konsistens på tvers av diverse datakilder. Ulike datakilder kan ha ulike formater og standarder, noe som kan føre til problemer med dataintegritet når de kombineres i et datavarehus.
 • Skalering og ytelse: Ettersom datavolumet vokser, kan datavarehus støte på problemer med skalering og ytelse. Effektiv håndtering av store datamengder krever robuste systemer og ofte dyre oppgraderinger eller utvidelser.
 • Sikkerhet og etterlevelse: Med strengere reguleringer rundt datavern, som GDPR, blir det stadig viktigere å sikre at datavarehusene overholder disse lovene. Sikkerhetsbrudd eller manglende etterlevelse kan føre til store bøter og tap av tillit hos kunder.
 • Teknologisk heterogenitet: Datalagringssystemer involverer ofte en rekke forskjellige teknologier og plattformer. Å integrere disse på en sømløs måte, samtidig som man opprettholder en stabil drift, er en stor utfordring.

Best practices for datavarehus

 • Definer tydelige mål og krav: Når et datavarehus skal settes opp, er det essensielt å ha en klar forståelse av hvilke forretningsbehov det skal støtte. Dette inkluderer å identifisere nøkkeldata, bruksscenarier og de analytiske behovene til ulike brukergrupper i virksomheten.
 • Prioriter datakvalitet: Implementer prosesser for datarensing og kvalitetssikring før dataene lastes inn i datavarehuset. Dette sikrer at alle data er korrekte, oppdaterte og konsistente.
 • Skalérbar arkitektur: Velg en datavarehusløsning som kan skaleres både opp og ned etter behov. Dette gjør det mulig å håndtere økende datamengder uten å gå på bekostning av ytelse.
 • Sikkerhetsstrategier: Implementer omfattende sikkerhetstiltak, inkludert datakryptering, tilgangskontroll og regelmessige sikkerhetsrevisjoner for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og sikkerhetstrusler.
 • Effektiv datastyring: Utvikle en robust datastyringsstrategi som inkluderer styring av metadata, datakvalitet og livssyklusstyring av data. Dette vil sikre at datavarehuset forblir relevant og verdifullt over tid.
 • Bruk av skytjenester: Vurder å bruke skylagring som en del av datavarehusløsningen for å dra nytte av fleksibilitet, kostnadseffektivitet og forbedret samarbeid. Skybaserte løsninger kan også tilby bedre skalerbarhet og enklere vedlikehold.
 • Kontinuerlig overvåkning og vedlikehold: Overvåk systemytelsen regelmessig og gjør justeringer etter behov for å sikre optimal drift av datavarehuset. Dette inkluderer regelmessige oppdateringer av programvare og maskinvare, samt revisjon av databruken.

Ved å følge disse ‘best practices’ kan du lettere håndtere utfordringene som følger med å bygge og vedlikeholde et datavarehus, samtidig som du maksimerer dets verdi for din virksomhet.

Maksimer verdien av datavarehus-investeringer

Datavarehus har utviklet seg til å bli et kritisk og verdifullt verktøy for moderne virksomheter. Ved å samle og organisere data fra forskjellige kilder, gir de en robust plattform for analyse og beslutningstaking. Dette er ikke bare viktig for daglig drift, men også for langsiktig strategisk planlegging. Fordelene med datavarehus, inkludert forbedret beslutningsstøtte, effektiv datahåndtering og muligheten for historiske analyser, gjør dem til en uunnværlig ressurs i enhver dataintensiv virksomhet.

Utviklingen mot skybaserte datavarehusløsninger viser en spennende vei fremover, som lover lavere kostnader, bedre tilgjengelighet og større fleksibilitet. Dette er spesielt relevant i en verden der digital transformasjon akselererer, og virksomheter må være raskt tilpasningsdyktige. Med de rette verktøyene og strategiene på plass kan din virksomhet ikke bare forbedre deres nåværende operasjonelle effektivitet, men også skape grunnlaget for fremtidig vekst og innovasjon.

Å implementere og vedlikeholde et datavarehus er ikke uten utfordringer, men de potensielle gevinstene overskygger klart eventuelle hindringer. Ved å følge beste praksiser og velge de riktige teknologiske løsningene og partnerne, kan din virksomhet maksimere verdiene av deres datavarehus-investeringer.

Europris legger grunnlaget for automatisering av prosesser med ny analyse- og integrasjonsplattform

- Når IT-avdelingen er ute i virksomheten, er budskapet at de som trenger data og innsikt skal få det! Og de skal ikke være avhengig av IT-avdelingen for å bestille en rapport.

Thomas Nakken, Leder dataplattform og analyse i Europris
Les om Europris sin reise med å skape en datadrevet og åpen kultur

Ta kontakt for en uforpliktende prat!