Data management - orden i sakene

Brage Rønning Tukkensæter

Hvordan kan virksomheter omdanne rådata til reell verdi? Dette spørsmålet ligger i kjernen av effektiv data management, som er avgjørende for å låse opp potensialet i informasjonsteknologi og drive frem innovasjon.

Teknologien utvikler seg i ekspressfart, noe som gjør at virksomheter står overfor både muligheter og utfordringer i deres jakt på å mestre dataflom. I denne artikkelen dykker vi ned i de strategiene og teknologiene som ikke bare håndterer data, men transformerer de til handlingskraftige innsikter som skaper varig verdi for virksomheten.

Les også: Rigget for å gripe mulighetene

Hva er data management?

Data management handler om den systematiske tilnærmingen til håndtering av data innen en virksomhet. Det omfatter alle de prosesser og praksiser som er nødvendige for å sikre at data er tilgjengelige, nøyaktige, fullstendige og sikre.

Målet med data management er å støtte virksomhetens evne til å ta informerte beslutninger gjennom optimal bruk av data, innenfor rammer av policyer og reguleringer. En robust data management-strategi er stadig viktigere i en verden hvor virksomheter i økende grad stoler på immaterielle verdier for å skape verdier.

Data management er ikke bare teknologisk drevet, men også en forretningsorientert tilnærming som krever en forståelse for både virksomhetens behov og det regulatoriske landskapet den opererer i. Dette inkluderer håndtering av data fra innsamling og lagring til arkivering og eventuell sletting, med vekt på integritet og konfidensialitet gjennom hele livssyklusen.

Sentrale komponenter i et effektivt data management-system

Et effektivt data management-system er fundamentalt for å støtte alle datarelaterte funksjoner i en virksomhet, inkludert dataanalyse, datalagring og dataintegrasjon. Sentrale komponenter i et slikt system inkluderer:

  • Datalagring: Evnen til å lagre data på en sikker og strukturert måte, enten på interne servere eller i skyen. Dette inkluderer opprettelse av databaser, datavarehus og «data lakes» som er tilpasset virksomhetens behov.
  • Datakvalitet: Kontinuerlig vedlikehold og overvåkning av datakvalitet for å sikre at dataene er nøyaktige og relevante. Dette inkluderer rutiner for datavasking, duplikatfjerning og validering for å opprettholde høy standard på dataene.
  • Datasikkerhet: Sterke sikkerhetstiltak for å beskytte data mot uautorisert tilgang, datatap og andre sikkerhetstrusler. Dette omfatter implementering av tilgangskontroller, krypteringsteknologier og regelmessige sikkerhetsvurderinger.
  • Dataintegrasjon: Evnen til å integrere data fra forskjellige kilder og systemer for å gi en helhetlig visning av informasjonen. Integrering bidrar til bedre analyse og beslutningstaking ved å samle data i ett felles format.
  • Datastyring: Etablering av retningslinjer og prosedyrer for effektiv håndtering av data i en virksomhet. Dette inkluderer utvikling av retningslinjer for datatilgang, utforming av dataarkitektur og fastsettelse av retningslinjer for datasikkerhet, personvern og etterlevelse av lover og regler.
  • Dataanalyse og rapportering: Verktøy og teknikker for å analysere data for å trekke ut innsikt og generere rapporter. Analyse og rapportering er avgjørende for å transformere rådata til handlingsbar kunnskap som kan støtte strategiske beslutninger.

Ved å investere i disse komponentene sikrer din virksomhet at dere kan håndtere dataressursene på en måte som støtter både nåværende og fremtidige forretningsmål. Effektiv data management er derfor ikke bare en IT-funksjon, men en integrert del av din virksomhets strategiske planlegging.

Decide – I en datadrevet og åpen kultur gjøres innsikt tilgjengelig for alle

Data management-systemer i dag

Moderne data management-systemer er fundamentale for din virksomhet om dere ønsker å maksimere bruken av deres dataressurser på en effektiv, sikker og kostnadseffektiv måte. Med utviklingen av teknologi og økende digitale krav, har data management-systemer utviklet seg til å bli mer sofistikerte og integrerte. Disse systemene er designet for å håndtere store mengder data fra forskjellige kilder, og spiller en avgjørende rolle i å støtte beslutningstaking og forretningsstrategier på tvers av virksomheter.

Viktige komponenter i moderne data management-systemer

Moderne data management-systemer består ofte av flere komponenter som arbeider sammen for å tilby en fullverdig løsning for datahåndtering. Dette inkluderer databaser, data warehouses (datavarehus), data lakes, og big data management-systemer. Disse komponentene bidrar til å samle, lagre, administrere, og analysere data på en strukturert måte.

  • Databaser er strukturerte sett med data lagret og tilgjengelig via en database management system (DBMS). De er kritiske for mange applikasjoner og tjenester som krever rask tilgang til spesifikke data.
  • Data warehouses samler data fra flere kilder og organiserer dem for spesifikke analyse- og rapporteringsformål. De er optimert for å levere rask datautvinning og støtter komplekse spørringer av store datamengder.
  • Data lakes lagrer rådata i sitt native format og tilbyr høy fleksibilitet ved at brukere kan lagre alle typer data (strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte) og håndtere dem med forskjellige metoder og verktøy.
  • Big data management-systemer er spesialiserte løsninger som håndterer volum, hastighet og variasjon i big data. Disse systemene er designet for å håndtere innsamling, lagring og analyse av data på en måte som overstiger kapasiteten til tradisjonelle databasesystemer.

Integrering av systemer

For å støtte dagens komplekse applikasjoner og tjenester, er det viktig at de forskjellige komponentene kan integreres og fungere sømløst sammen. Dette krever avansert teknologi som middleware og integrasjonsplattformer som kan koble sammen ulike databaser og datasystemer, noe som videre muliggjør en enhetlig tilgang og datahåndtering.

Automatisering og AI

Et nøkkelelement i moderne data management er bruk av automatisering og kunstig intelligens (AI). Ved å anvende AI og maskinlæring, kan data management-systemer forbedre effektiviteten i databehandling, sikkerhetskopiering, og feilhåndtering. Autonome databaser, for eksempel, kan selv-optimalisere lagringsbruk og spørringsytelse, noe som reduserer behovet for manuell intervensjon og minimerer risikoen for menneskelige feil.

Transformasjon med kunstig intelligens

Sikkerhet og overholdelse av regelverk

Sikkerhet er en annen kritisk komponent i ethvert moderne data management-system. Med økende trusler om datainnbrudd og strenge regler om databeskyttelse (som GDPR), må systemene kunne beskytte data mot uautorisert tilgang og samtidig sikre at de overholder relevante lovkrav. Dette inkluderer funksjoner for kryptering, tilgangskontroll, og regelmessige sikkerhetsrevisjoner.

Ved å integrere disse elementene, gir moderne data management-systemer virksomheter muligheten til å utnytte sine data på måter som var utenkelige bare for noen få år siden. De muliggjør bedre beslutninger, mer effektive operasjoner og en sterkere evne til å tilpasse seg i et raskt skiftende forretningsmiljø.

Utfordringer med data management

I takt med at datamengdene vokser og blir mer komplekse, møter virksomheter stadig større utfordringer i sin datahåndtering. Disse utfordringene spenner fra tekniske aspekter til strategiske og regulatoriske problemstillinger.

Her er en gjennomgang av de vanligste utfordringene som virksomheter står overfor i arbeidet med data management:

Mangel på innsikt i data: En av de største utfordringene med data management er manglende oversikt og forståelse av hvilke data som er tilgjengelige, hvor de befinner seg, og hvordan de kan brukes effektivt. Dette inkluderer utfordringer med å identifisere og klassifisere data, samt å sikre at dataene er tilgjengelige for de som trenger dem til beslutningstaking.

Vedlikehold av ytelsesnivået: Når volumet og kompleksiteten av data øker, blir det vanskeligere å opprettholde responsiviteten og ytelsen i databasene. Dette krever kontinuerlig overvåkning og optimalisering av databaser for å håndtere skiftende datamengder og spørringstyper uten å kompromittere ytelsen.

Overholdelse av regulatoriske krav: Datahåndtering er sterkt regulert, spesielt når det gjelder personlig identifiserbare opplysninger (PII). Lover som GDPR og andre nasjonale og internasjonale regelverk stiller strenge krav til hvordan data skal håndteres, lagres og beskyttes. Virksomheter må kontinuerlig oppdatere sine systemer og prosesser for å sikre full compliance, noe som kan være både tidkrevende og kostbart.

Effektiv databehandling og konvertering: Det å samle inn data er bare det første steget. Den reelle verdien oppnås først når dataene kan bearbeides og konverteres til formater som støtter analytisk behandling og beslutningstaking. Dette krever effektive verktøy og prosesser for dataintegrasjon, kvalitetskontroll og transformasjon, som ofte er både komplekse og ressurskrevende.

Lagringsbehov: Moderne data management krever at data lagres på en måte som både er kostnadseffektiv og som støtter rask tilgang og analyse. Med introduksjonen av teknologier som data lakes og skylagring, må virksomheter balansere behovet for sikkerhet med kravene til tilgjengelighet og fleksibilitet i datalagring.

Optimalisering av IT-agilitet og kostnader: Overgangen til skybaserte data management-systemer gir nye muligheter for skalerbarhet og kostnadseffektivitet. IT-avdelinger står overfor utfordringen med å optimalisere sine dataarkitekturer for å maksimere ytelsen og redusere kostnadene, samtidig som de må sikre at løsningene er robuste nok til å håndtere både dagens og morgendagens datakrav.

Disse utfordringene krever en grundig forståelse og proaktive tiltak for å sikre at data management-strategiene er robuste, fleksible og tilpasset den kontinuerlige utviklingen i teknologiske og regulatoriske landskap.

Les mer om leveranseområdet Decide

Best practices innenfor data management

For å håndtere og utnytte data effektivt, er det viktig å etablere et solid fundament av beste praksiser i data management. Disse praksisene er avgjørende for å sikre at dataene er tilgjengelige, nøyaktige, og sikre, samtidig som de støtter virksomhetens mål og behov. 

Her er noen nøkkelstrategier for å bygge robuste data management-prosesser:

Etablering av et oppdagelses-lag (Discovery Layer)
Et oppdagelses-lag er en funksjonalitet som legges over virksomhetens dataressurser. Dette laget tillater analytikere og dataforskere å søke gjennom og bla i datasets for å finne de dataene som er mest relevante for deres spesifikke behov. Ved å implementere et slikt lag, kan din virksomhet gjøre dataene mer tilgjengelige og anvendelige, samtidig som det opprettholdes kontroll og oversikt over dataene.

Utvikling av et data-vitenskapelig miljø
For å kunne bruke data effektivt til analyser og innsikter, er det essensielt å ha et datavitenskapelig miljø som kan støtte hele livssyklusen av data - fra innsamling til analyse.

Dette miljøet bør automatisere så mye av dataprosesseringen som mulig, slik at man kan fremskynde hypotesetesting og modellutvikling. Verktøy som automatiserer datarengjøring, transformasjon og modellbygging er kritiske komponenter i et slikt miljø.

Bruk av autonom teknologi for å opprettholde ytelsesnivåer
Autonome databaseteknologier bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å automatisere mange av de oppgavene som tradisjonelt har krevd manuell intervensjon fra databaseadministratorer, slik som ytelsestilpasning og sikkerhetsadministrasjon.

Ved å utnytte autonom teknologi kan din virksomhet opprettholde høye ytelsesnivå selv når datamengdene vokser, uten at det går på bekostning av sikkerheten eller kvaliteten på dataene.

Bruk av oppdagelse for å holde tritt med overholdelse av forskrifter
Dataoppdagelsesverktøy er viktige for å kunne identifisere og spore personlig identifiserbare informasjoner (PII) og andre sensitive dataelementer for å sikre overholdelse av stadig skiftende globale personvernregler som GDPR.

Disse verktøyene hjelper virksomheter med å oppdage, klassifisere og beskytte sensitiv informasjon, samtidig som de gir nødvendig innsikt i hvordan dataene håndteres og deles.

Sikring av at databasen kan skalere og håndtere arbeidsmengder
For å få fullt utbytte av data i beslutningsprosesser, må databasen kunne håndtere store volumer av forespørsler og komplekse analyser. Det er derfor viktig å sikre at databasen ikke bare er robust, men også skalerbar og kan vokse i takt med virksomhetens behov. Dette innebærer å velge database- plattformer som kan støtte en rekke dataformater og analysemodeller, og som kan integrere med eksisterende teknologi-infrastruktur.

Ved å implementere de beste praksisene kan virksomheter ikke bare håndtere de umiddelbare utfordringene knyttet til data management, men også legge et solid grunnlag for fremtidig vekst og innovasjon.

Les også: Frokostseminar om AI, Copilot og sikkerhet

Fremtidens data management

Fremtidens data management vil i stor grad være preget av innovasjon innen kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML). Disse teknologiene muliggjør automatisering av mange manuelle oppgaver knyttet til datahåndtering, fra datatilrettelegging og katalogisering til analyse og beslutningsstøtte.

En viktig trend er fremveksten av autonome databaseplattformer, som bruker AI og ML til å kontinuerlig optimalisere ytelsen, sikkerheten og driftsstabiliteten til databasen. Dette frigjør ressurser og reduserer risikoen for menneskelige feil, samtidig som det sikrer at virksomheten kan reagere raskt på endringer og utfordringer i det digitale landskapet.

I tillegg vil data management i fremtiden sannsynligvis omfatte en økt integrasjon av data fra ulike kilder og formater, inkludert strukturerte og ustrukturerte data, samt sanntidsdatastrømmer fra IoT-enheter og sensornettverk. Denne mangfoldige datainnsamlingen krever fleksible og skalerbare plattformer som kan håndtere store datavolumer og komplekse analysebehov.

Videre vil etikk og personvern spille en stadig viktigere rolle i data management-praksis. Med stadig strengere regulatoriske krav, som GDPR og lignende lover, må virksomheter sikre at de håndterer og beskytter data på en ansvarlig måte, samtidig som de respekterer individets rettigheter til personvern og datasikkerhet.

Fremtidens data management vil altså være preget av teknologisk innovasjon, automatisering, integrasjon av mangfoldig data og et stadig økende fokus på etikk og personvern. Virksomheter som evner å omfavne disse endringene og tilpasse seg den digitale transformasjonen, vil ha et betydelig konkurransefortrinn i det stadig mer data-drevne forretningsmiljøet.

Les også: Teknologien gir større kraft enn du aner

Data management – en strategisk investering

I dagens digitaliserte verden er effektiv data management blitt avgjørende for suksessfulle virksomheter. Ved å samle, organisere og anvende data på en sikker og effektiv måte, kan virksomheter maksimere verdien av sine dataressurser og ta informerte beslutninger som fremmer innovasjon og vekst.

I denne artikkelen har vi sett hvordan moderne data management-systemer og -praksiser gir virksomheter muligheten til å håndtere komplekse datautfordringer, inkludert skalerbarhet, datasikkerhet og etterlevelse av lover og reguleringer. Ved å implementere beste praksiser, som å opprette en robust infrastruktur, automatisere rutinemessige oppgaver og utnytte avanserte teknologier som kunstig intelligens, kan virksomheter møte disse utfordringene med tillit og sikre fremtidig suksess.

I en tid der data blir stadig mer verdifullt, er det avgjørende for virksomheter å være proaktive i sin tilnærming til data management. Ved å ta ledelsen i å utvikle og implementere strategier som er skreddersydd for deres spesifikke behov og målsettinger, kan virksomheter sikre seg en konkurransedyktig fordel og legge grunnlaget for bærekraftig vekst i fremtiden.

Ved å kontinuerlig investere i data management og holde seg oppdatert om de nyeste teknologiene og beste praksisene, kan din virksomhet oppnå operasjonell effektivitet, kostnadsbesparelser og muligheter for innovasjon og differensiering i markedet. Data management er ikke bare en nødvendighet i dagens forretningsverden – det er en strategisk investering som kan gi betydelige fordeler, bidra til å forme fremtiden og rigge dere for å gripe mulighetene.

Ta kontakt for en uforpliktet prat med våre fageksperter!

Relevant innhold