Hva er en data scientist og hva kan den gjøre for din virksomhet?

Brage Rønning Tukkensæter

Har du noen gang lurt på hvilke krefter som driver de smarte beslutningene bak de største og mest innovative virksomhetene i dag? Svaret kan ligge i hendene på en data scientist. Fra å forutsi kundeadferd til å optimalisere komplekse operasjoner, spiller en data scientist en avgjørende rolle i hvordan moderne virksomheter skaper verdi og oppnår konkurransefortrinn. I denne artikkelen utforsker vi ikke bare hva en data scientist er, men også hvordan denne nøkkelrollen kan transformere din virksomhet gjennom kunnskap og innsikt hentet fra data.

Bli med oss for å avdekke den essensielle verktøykassen til en data scientist og hvordan disse ferdighetene anvendes på tvers av ulike bransjer for å drive fremgang og innovasjon. Vi vil også ta for oss fordelene og utfordringene ved å integrere data science i din forretningsstrategi. Gjennom eksempler og nøkkelinformasjon vil vi belyse den direkte påvirkningen en data scientist kan ha på din virksomhets resultater og beslutningsprosesser.

Hva er en data scientist?

En data scientist, eller datavitenskapsmann, er en profesjonell rolle som har blitt stadig mer sentral i mange virksomheter på grunn av voksende dataavhengighet i beslutningsprosesser. Denne rollen er en sammensmelting av flere tradisjonelle og tekniske jobber som matematiker, vitenskapsmann, statistiker og dataprogrammerer. En data scientist er ansvarlig for å samle inn, analysere og tolke store mengder data for å drive beslutningstaking og fremme innovative løsninger innenfor en virksomhet.

Hovedoppgaven til en data scientist er å anvende avanserte analyseteknikker som maskinlæring og prediktiv modellering, samt bruke vitenskapelige prinsipper til å trekke ut innsikter fra data. Disse teknikkene muliggjør ikke bare en dypere forståelse av dataene, men også evnen til å forutsi fremtidige trender og oppførsel, noe som kan være avgjørende for en virksomhets strategi og operasjonelle effektivitet.

Rollens mangfoldighet krever at en data scientist ikke bare har solid teknisk kunnskap, men også evner å forstå dataens overordnede sammenheng opp mot virksomhetens mål. De arbeider ofte tett med store datasett for å utvikle og teste hypoteser, trekke konklusjoner og analysere variabler som kundetrender, markedsdynamikk, finansielle risikoer, cybersikkerhetstrusler, aksjehandler, vedlikeholdsbehov for utstyr og medisinske tilstander.

I tillegg til deres vitenskapelige og analytiske oppgaver, spiller en data scientist en ledende rolle i data science-initiativer innen virksomheter. De er vanligvis ansvarlige for å finne informasjon som kan brukes til å forutsi kundeatferd, identifisere nye inntektsmuligheter, oppdage svindeltransaksjoner og møte andre forretningsbehov. De utfører også verdifullt analytisk arbeid for helseleverandører, akademiske institusjoner, offentlige etater, sportslag og andre typer virksomheter.

Sammenlignet med dataanalytikere, som også samler og analyserer data, har en data scientist et bredere ansvar og dypere tekniske ferdigheter. De har evnen til å lede komplekse prosjekter som krever en dyptgående forståelse av både data og forretningsprosesser.

Nøkkelkompetanser og verktøy for en data scientist

For å utføre sine oppgaver effektivt, må en data scientist besitte både tekniske og myke ferdigheter. Disse ferdighetene spenner fra avansert programmering til evnen til å kommunisere komplekse ideer klart. Videre er riktig utdanning og sertifiseringer viktige for å holde seg oppdatert med den raske utviklingen innen feltet.

Tekniske ferdigheter

En data scientist må være dyktige i flere programmeringsspråk, inkludert Python, R, Scala og SQL. Disse språkene er avgjørende for å håndtere datamengder, utføre statistisk analyse og bygge analytiske modeller. Python og R er spesielt populære på grunn av deres kraftige biblioteker og rammer for dataanalyse, som Pandas og ggplot2 for Python, og dplyr og shiny for R.

I tillegg til programmeringsspråk, er kunnskap om stordata-plattformer som Hadoop, Spark og Kafka essensielt. Disse teknologiene hjelper en data scientist med å effektivt behandle og analysere store datamengder som ofte er for store for tradisjonell databehandling.

Erfaring med maskinlæringsrammeverk som TensorFlow, Keras eller PyTorch er også nødvendig. Disse verktøyene tillater en data scientist å utvikle og trene avanserte prediktive modeller som er sentrale i mange dataanalyseprosesser.

“Soft skills”

Myke ferdigheter er like viktige som tekniske ferdigheter for en data scientist. Evnen til kritisk tenkning og problemløsing er essensiell for å kunne navigere i komplekse datautfordringer og utlede nyttig innsikt. En data scientist må også ha sterk intuisjon og være kreativ for å kunne formulere nye analysemetoder og tilnærminger til dataene de studerer.

Kommunikasjonsevner er avgjørende; en data scientist må kunne forklare tekniske detaljer og innsikter på en klar og forståelig måte til ikke-tekniske teammedlemmer, inkludert bedriftsledere. Dette krever ofte datafortellinger og visualiseringsteknikker for å gjøre dataene tilgjengelige og meningsfulle for alle interessenter.

Utdanning og sertifiseringer

De fleste data scientists har en høyere grad i et teknisk felt som datavitenskap, statistikk, informatikk eller matematikk. I tillegg til formell utdanning, er det mange kurs og sertifiseringsprogrammer tilgjengelig gjennom plattformer som Coursera, Udemy og Kaggle, som gir spesialiserte kunnskaper og ferdigheter. Disse kursene dekker alt fra grunnleggende datahåndtering til avanserte emner i kunstig intelligens og maskinlæring.

Disse kompetansene og verktøyene er avgjørende for at en data scientist skal kunne levere verdi til sin virksomhet gjennom datadrevet innsikt og beslutningsstøtte.

Europris legger grunnlaget for automatisering av prosesser med ny analyse- og integrasjonsplattform

- Når IT-avdelingen er ute i virksomheten, er budskapet at de som trenger data og innsikt skal få det! Og de skal ikke være avhengig av IT-avdelingen for å bestille en rapport.

Thomas Nakken, Leder dataplattform og analyse i Europris
Les om Europris sin reise med å skape en datadrevet og åpen kultur

Hovedoppgaver og ansvarsområder for en data scientist

En data scientist spiller en nøkkelrolle i håndteringen og analyseringen av data innenfor en virksomhet. Deres arbeid er avgjørende for å trekke ut nyttig informasjon som kan forbedre beslutningsprosesser og fremme innovasjon. Her er en gjennomgang av de primære oppgavene og ansvarsområdene til en data scientist:

1. Datainnsamling og forberedelse

En data scientist starter ofte med å samle inn nødvendige data fra forskjellige kilder. Dette kan omfatte interne datasystemer, offentlige datasett, og data samlet inn gjennom operasjoner og transaksjoner. Når dataene er samlet, følger en omfattende forberedelsesprosess som inkluderer rensing og strukturering av data for å sikre at de er av høy kvalitet og relevante for de spesifikke analysene som skal utføres. Dataforberedelsen er kritisk, da feil eller mangelfulle data kan føre til misvisende analyseresultater.

2. Dataanalyse

Med et solid datasett på plass, anvender en data scientist avanserte teknikker for å utforske og analysere dataene. Dette kan inkludere:

  • Data mining: Å utforske store datamengder for å identifisere mønstre og sammenhenger.
  • Maskinlæring: Bruk av algoritmer som kan lære av og gjøre prediksjoner basert på data. Dette inkluderer både overvåket og uovervåket læring, hvor målet er å utvikle modeller som kan forutse trender og utfall.
  • Prediktiv modellering: Utvikling av modeller som forsøker å forutsi fremtidige hendelser basert på historiske data. Dette er spesielt nyttig i områder som kundeforholdsstyring og risikovurdering.

3. Rapportering: Data-visualisering og dashboard-utvikling

En viktig del av en data scientist sitt arbeid er å formidle komplekse datafunn på en måte som er forståelig for beslutningstakere i virksomheten. Dette oppnås ofte gjennom utvikling av interaktive dashbord og detaljerte rapporter som visualiserer dataene gjennom grafer, diagrammer og tabeller.

Effektive visualiseringer gjør det mulig for ledere og andre avdelinger å forstå innsiktene raskt og handle basert på dem. Data-storytelling er også en viktig ferdighet, hvor din data scientist narrativt formidler funnene sine for å understreke deres betydning og potensielle påvirkning på virksomheten.

Samlet sett er en data scientist sitt ansvar ikke bare begrenset til å finne svar på spesifikke spørsmål, men også til å identifisere nye spørsmål som virksomheten bør adressere. Deres arbeid bidrar direkte til bedre strategier, effektivitet og konkurranseevne i virksomheten.

Anvendelser av data scientists i forskjellige bransjer

En data scientist kan tilføre betydelig verdi til en rekke ulike bransjer, ikke bare innen teknologi, men også i helsevesenet, offentlig sektor, utdanningssektoren og sportsverdenen. Ved å bruke sofistikerte datanalyser kan disse fagpersonene hjelpe virksomheter med å tolke komplekse data, forbedre beslutningstaking og finne nye måter å operere og tjene på.

Virksomhetsstrategier og markedsanalyser

I næringslivet kan data scientists utvinne verdifull innsikt fra kundedata, markedstrender, operasjonelle data og finansiell informasjon. Dette bidrar til å forme strategiske beslutninger som kan føre til økt markedsandel, forbedret kundetilfredshet og optimaliserte markedsføringskampanjer. For eksempel, ved å analysere kundeadferd og preferanser, kan virksomheter tilpasse sine produkter og tjenester til å møte kundenes forventninger mer effektivt, noe som kan resultere i økt lojalitet og inntekter.

Helsevesen

I helsevesenet kan data scientists bidra til å analysere pasientdata for å forbedre behandlingsmetoder og pasientutfall. Ved å bruke prediktiv modellering kan de forutsi sykdomsutbrudd, forbedre sykdomsforebygging og håndtere ressurser mer effektivt. Dette kan ikke bare spare kostnader, men også forbedre pasientenes livskvalitet ved å tilby mer skreddersydd behandling til rett tid.

Offentlig forvaltning og utdanningssektoren

For offentlige etater kan data scientists hjelpe med å optimalisere ressursallokering, overvåke og forbedre effektiviteten i offentlige tjenester og støtte politikkutforming basert på datadrevet innsikt. I utdanningssektoren kan analyse av studentdata bidra til å identifisere læringsutfordringer og tilrettelegge for tilpassede læringsplaner som øker studentenes engasjement og læringsutbytte.

Personlig tilpassede kundetjenester

Sist, men ikke minst, kan en data scientist bidra til å optimalisere kundeservice ved å implementere systemer for personlig tilpasning. Dette inkluderer alt fra å tilpasse kjøpsanbefalinger på nett til å tilby skreddersydd support basert på tidligere interaksjoner og kundepreferanser, noe som gjør kundeopplevelsen både mer personlig og effektiv.

Ved å anvende data science på disse områdene, kan virksomheter ikke bare forbedre sine operasjonelle prosesser, men også øke sin konkurranseevne i et stadig mer datadrevet marked.

Fordelene med å ha en data scientist i din virksomhet

Å engasjere en data scientist kan bringe betydelige fordeler til din virksomhet, ikke bare gjennom forbedring av eksisterende prosesser, men også ved å åpne opp for nye muligheter. Her utforsker vi hvordan en data scientist kan hjelpe din virksomhet å navigere i en datastyrt verden.

Forbedring av beslutningsprosesser gjennom datadrevet innsikt

En av de primære fordelene med å ha tilgang til en data scientist er evnen til å forbedre beslutningsprosessene. Ved å bruke avanserte analyseteknikker, som maskinlæring og prediktiv modellering, kan en data scientist hjelpe ledere og team til å ta beslutninger basert på data, ikke bare intuisjon. Dette innebærer å analysere store mengder data for å identifisere mønstre, trender og korrelasjoner som kanskje ikke er åpenbare ved første øyekast. Disse innsiktene kan føre til mer målrettede markedsstrategier, smartere investeringer og mer effektive driftsprosesser.

Identifisering av nye inntektsmuligheter og effektivisering av operasjoner

Data scientists har også en nøkkelrolle i å identifisere nye inntektsstrømmer. Dette kan innebære alt fra å forstå kundeadferd og -preferanser til å oppdage nye markedssegmenter. For eksempel, gjennom dataanalyse kan en data scientist identifisere hvilke produkter eller tjenester kunder sannsynligvis vil etterspørre, og dermed bidra til å styre produktutvikling og markedsføringsstrategier.

I tillegg bidrar data scientists til effektivisering av bedriftsoperasjoner ved å finne måter å redusere kostnader og øke effektiviteten på. Dette kan inkludere alt fra forbedring av forsyningskjedeprosesser ved å analysere logistikkdata, til å optimalisere energiforbruk i produksjonsanlegg gjennom smart dataanalyse.

Risikostyring og svindeldeteksjon

Risikostyring er et annet kritisk område der data scientists kan tilføre verdi. Ved å anvende statistiske modeller kan de forutsi sannsynligheten for ulike risikoscenarioer og dermed hjelpe virksomheter med å forberede seg bedre eller unngå dem helt. Dette er spesielt verdifullt i finanssektoren hvor prediktive modeller kan oppdage uvanlige transaksjonsmønstre som kan tyde på svindel.

Svindeldeteksjon innebærer sofistikerte algoritmer som kan analysere transaksjonsdata i sanntid for å identifisere og flagge potensielle svindelforsøk. Dette reduserer tap og beskytter både virksomhetens og kundenes interesser.

Samlet sett gir en data scientist din virksomhet muligheten til å navigere mer effektivt i en stadig mer kompleks dataverden, og kan gi et betydelig konkurransefortrinn ved å utnytte data til å drive innovasjon og forbedring på tvers av alle aspekter av virksomheten.


Utfordringer og overveielser du bør tenke på før du engasjerer en data scientist til din virksomhet

Selv om rollen som data scientist er høyt verdsatt og sentral i mange virksomheter, møter de noen utfordringer og kompleksiteter som er viktige å anerkjenne og adressere.

Datakvalitet og databias

En av de største utfordringene data scientists står overfor er datakvalitet. Data som ikke er nøyaktige, relevante eller er feilaktige kan alvorlig skade resultatene av analyser og dermed føre til feil beslutninger. En essensiell del av en data scientists arbeid er derfor å sørge for at dataene er grundig rensket og validert før de brukes i analyser. Dette inkluderer identifisering av mangler, inkonsekvenser, og utdaterte data som kan føre til feilaktige analyseresultater.

En annen utfordring er bias i dataene. Bias kan være innebygd i de dataene som samles inn eller i de algoritmene som brukes for å analysere dataene. Dette kan føre til skjevheter i analyseresultatene som igjen kan føre til feilaktig beslutningstaking. Data scientists må arbeide aktivt for å identifisere og korrigere slike bias for å sikre at analysene er rettferdige og representative.

Behovet for kontinuerlig opplæring og utvikling av team

Teknologilandskapet og metodene innen data science utvikler seg raskt. For å holde tritt med nye verktøy, teknikker og beste praksiser, må data scientists investere tid og ressurser i kontinuerlig opplæring og profesjonell utvikling. Dette er avgjørende for at de skal kunne levere presise og relevante innsikter som kan drive virksomhetens vekst og innovasjon.

I tillegg krever effektiv data science ikke bare ferdigheter hos individuelle data scientists, men også et godt samarbeid og en sterk kultur for deling av kunnskap innad i virksomheten. Det er derfor viktig at virksomhet også fokuserer på å utvikle et sterkt og tverrfaglig team der data scientists kan arbeide sammen med andre roller som dataingeniører, analytikere og forretningsutviklere.

Kjernen i fremtidens forretningsbeslutninger

Data scientists spiller en avgjørende rolle i et moderne virksomhetslandskap, ved å transformere store datamengder til verdifull innsikt som driver strategiske beslutninger.

Dette bidrar ikke bare til å identifisere nye forretningsmuligheter og forbedre kundetilfredsheten, men også til å effektivisere operasjoner og redusere risiko.

Vår spådom er at behovet for dyktige data scientists bare vil fortsette å vokse i tiden fremover, da teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring blir stadig mer integrerte i daglige forretningsprosesser.

Virksomheter som investerer i data science kapasiteter og fremmer en kultur for datadrevet beslutningstaking, vil sannsynligvis oppnå en betydelig konkurransefordel.

Å anerkjenne og utnytte styrken i data science er essensielt for enhver virksomhet som ser mot en datadrevet fremtid. Dette understreker viktigheten av tankelederskap og innovasjon i anvendelsen av data science, for å sikre bærekraftig vekst og suksess i et stadig mer komplekst forretningsmiljø.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!