Digital innovasjon - lekerom for eliten eller for alle?

Fredrik Roppestad


Hva er digital innovasjon?

Steve Jobs. Selvkjørende biler. Generativ AI. Silicon Valley. Dette er uttrykk vi lett forbinder med digital innovasjon. Men ikke tro at begrepet kun involverer kultfigurer og futuristisk kommunikasjon. Digital innovasjon favner mye bredere, og her skal vi forsøke å vise deg hvorfor dette - i høyeste grad - også angår deg.

Digital innovasjon er prosessen med å bruke digital teknologi for å skape eller forbedre varer, tjenester eller prosesser. Dette kan innebære alt fra digital tjenesteutvikling, til å forbedre eksisterende forretningsprosesser gjennom digitale løsninger.

Det handler om evnen til å utnytte de siste teknologiske fremskrittene for å løse problemer eller møte behov på nye og mer effektive måter. Dette kan inkludere bruk av big data, kunstig intelligens, blockchain, Internet of Things (IoT), automatisering, og mye mer.

Les mer om transformasjon med kunstig intelligens

En viktig del av digital innovasjon er dens iterative natur. I motsetning til tradisjonell produktutvikling, hvor et produkt blir utviklet og deretter lansert, fokuserer digital innovasjon på kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette innebærer ofte hurtige utviklingssykluser, testing, læring fra tilbakemeldinger, og gjentatte forbedringer. Denne tilnærmingen er spesielt egnet i en digital verden hvor brukerpreferanser og teknologiske muligheter endres raskt.

Digital innovasjon er også sterkt knyttet til konseptet brukersentrert design. Dette handler om at brukerens behov og erfaringer styrer utviklingsprosessen. Ved å forstå og prioritere brukerens behov, kan din virksomhet skape løsninger som ikke bare er teknologisk avanserte, men som også tilfører reell verdi og forbedring til folks liv og arbeid.

Digital innovasjon er en kraftfull driver for forretningsvekst, effektivitet og brukertilfredshet. Det er en tilnærming som hjelper dere å holde tritt med digitalisering. Alt gjennom å utnytte de siste teknologiske fremskrittene til å skape merverdi for både dere selv og deres kunder.

Hvorfor er digital innovasjon viktig?

Digital innovasjon er kritisk viktig for virksomheter av flere grunner:

1. Forbli relevante: Virksomheter som ikke følger med eller adopterer fremvoksende teknologiske standarder løper risikoen for å bli irrelevante. Et eksempel på dette er Blockbuster, som feilet i å kapitalisere på videostreaming og konkurrere med Netflix, noe som mange mener var årsaken til selskapets undergang.

2. Konkurransefortrinn: Virksomheter som fremmer digital innovasjon kan skille seg ut fra konkurrentene.

3. Forbedrede forretningsprosesser: Ved å adoptere nye teknologier kan virksomheter forbedre forretningsprosesser, arbeidsflyt og operasjonell effektivitet, og dermed redusere tid og ressurser som ellers ville vært nødvendig.

4. Forbedret kundetilfredshet: Bruk av nye teknologier som AI-drevne chatbots kan forbedre den generelle kundeopplevelsen.

5. Forbedrede datakapasitet: Ved å adoptere nye teknologier for databehandling kan virksomheter forbedre hastigheten på databehandling.

6. Kontinuerlig forbedring: Digital innovasjon er en kontinuerlig prosess som fremmer fleksibilitet i adopsjonen av nye teknologier. Selv etter å ha adoptert en ny teknologi, bør en virksomhet fortsette å søke etter andre områder der de kan vedta digital innovasjon​​.

Disse punktene understreker betydningen av digital innovasjon i dagens raskt skiftende teknologiske landskap. Virksomheter som aktivt engasjerer seg i digital innovasjon, kan sikre sin relevans, effektivitet og konkurranseevne.

Hva er forskjellen på digital innovasjon og digital transformasjon?

Forskjellen mellom digital innovasjon og digital transformasjon er både vesentlig og nyansert. Digital transformasjon handler om å bruke teknologi for å fundamentalt endre måten en virksomhet opererer på. Dette kan involvere en omfattende oppgradering av prosesser, tilegnelse av nye teknologier og en endring i virksomhetskulturen. Fokuset her er å forbedre effektiviteten og smidigheten til en virksomhet.

Digital innovasjon, derimot, dreier seg om kontinuerlig å skape nye og forbedrede digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller. Dette involverer å utforske nye måter å løse problemer og skape verdi gjennom teknologi. Fokus for digital innovasjon ligger på å utvikle nye løsninger og skape nye inntektskilder.

Veldig enkelt kan forskjellene oppsummeres slik: Digital transformasjon = endring av virksomhet. Digital innovasjon = produktutvikling.

For en virksomhet som trenger å forbedre sine operasjoner og bedre møte kundenes behov, bør digital transformasjon være en prioritet. Dette kan inkludere forenkling av prosesser, forbedring av kundeopplevelser eller utnyttelse av nye teknologier for å stimulere til effektivitet. For en virksomhet som ønsker å utforske nye og kreative måter å bruke digitale teknologier for å skape nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller, bør digital innovasjon være en prioritet. Dette kan innebære eksperimentering med nye teknologier, utforskning av nye markeder eller utvikling av helt nye produkter og tjenester.

Fem steg mot vellykket digital transformasjon

I mange tilfeller vil en virksomhet ønske å fokusere på både digital transformasjon og digital innovasjon. For eksempel kan et selskap bruke digital transformasjon til å forbedre sin måte å arbeide på. Deretter kan de bruke digital innovasjon til å utforske nye og kreative måter å bruke disse forbedrede operasjonene på. Dette kan føre til nye produkter og tjenester.

Til syvende og sist vil prioriteringen mellom digital transformasjon og digital innovasjon avhenge av din virksomhets spesifikke mål og utfordringer. Noen ganger kan det være nyttig å prioritere begge, men dette avhenger av deres nåværende behov og omstendigheter​​.

Hvordan bør en strategi for digital innovasjon settes ut i live?

I en stadig mer digitalisert verden er det essensielt for virksomheter å utvikle og implementere en effektiv strategi for digital innovasjon. Dette er ikke bare viktig for å holde tritt med teknologiske endringer og markedsutviklingen, men også for å skape nye muligheter for vekst og forbedring. En veloverveid digital innovasjonsstrategi kan være avgjørende for ditt firma sin tilpasningsevne, så dere kan konkurrere og trives i det digitale landskapet. Nedenfor følger fem nøkkelkomponenter som enhver strategi for digital innovasjon bør ha for å sikre suksess:

1. Definer kildene til innovasjon: Dette trinnet innebærer en nøye vurdering av hva virksomheten ønsker å oppnå gjennom digital innovasjon. Det kan omfatte å forbedre interne prosesser, forbedre kundeopplevelsen, eller identifisere og utnytte unike aspekter som skiller virksomheten fra konkurrentene. Det er viktig å ha klare mål og forståelse av hva som definerer virksomhetens digitale innovasjonsagenda.

2. Engasjer de riktige personene: En vellykket strategi krever involvering fra seniorledere, inkludert dedikerte roller som en sjef for innovasjon eller et innovasjonsstyre. Disse individene spiller en nøkkelrolle i å drive og støtte innovasjonsinitiativene. Samtidig er det viktig å involvere IT-teamet og andre relevante medarbeidere for å sikre at de nye teknologiene integreres effektivt i virksomheten. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å outsource bestemte oppgaver til ekstern ekspertise.

3. Utvikle en virksomhetskultur som støtter digital innovasjon: Å ta til seg ny teknologi er ofte en utfordring. Derfor er det essensielt å utvikle en virksomhetskultur som ikke bare er åpen for, men også støtter digital innovasjon. Dette innebærer å forberede ansatte på å ta i bruk nye verktøy og prosesser, samt å skape en kultur der endring og innovasjon blir positivt mottatt.

4. Velg riktig teknologi: Det er viktig å velge teknologier som ikke bare adresserer de nåværende behovene, men som også er skalerbare og kan tilpasses fremtidige krav. Virksomheten må sørge for at de valgte teknologiene kan implementeres og brukes effektivt av alle ansatte. Feil valg av teknologi kan føre til unødvendig tidsbruk på opprydning, oppfølging og kostnader.

5. Hold prosessen i gang: Digital innovasjon er ikke en engangsprosess, men en kontinuerlig reise. Virksomheter må holde seg åpne for nye ideer og teknologier, kontinuerlig vurdere og justere sine innsatser, og være forberedt på å tilpasse seg i raskt skiftende teknologiske landskap. Dette innebærer et vedvarende fokus på å evaluere og forbedre innovasjonsstrategier.

Hvordan kan du som IT-leder drive digital innovasjon?

For å drive digital innovasjon effektivt som IT-leder, bør du fokusere på følgende områder:

1. Forstå forretningsbehov: IT-ledere må ha en dyp forståelse av virksomhetens behov og mål. Dette krever et nært samarbeid med øvrig toppledelse for å sikre at teknologiske løsninger samsvarer med og støtter virksomhetens strategier. Denne forståelsen er avgjørende for å skape nye og konkurransedyktige produkter og tjenester.

2. Kommunikasjon og forretningsfokus: Rollen til IT-ledere har utviklet seg fra å fokusere primært på kostnadsbesparelser til å være drivere av innovasjon og inntektsvekst. IT-ledere må identifisere forretningsutfordringer og kommunisere teknologiske løsninger på en måte som alle forstår. Dette krever sterke kommunikasjonsferdigheter, særlig for å formidle komplekse teknologiske konsepter til eksterne interessenter​​.

3. Endringsledelse som superkraft: Suksessen til et teknologiprosjekt avhenger i stor grad av menneskene involvert. Det er derfor kritisk at IT-ledere utvikler sine “soft skills”, som empati og evnen til å engasjere andre i nye arbeidsmetoder. Å skape emosjonelt engasjement og buy-in blant teammedlemmer kan forebygge mot mislykkede prosjekter og hindre konflikter som følge av endring​​.

4. Skap en kultur for smidighet: Innovasjon krever et støttende miljø. IT-ledere må derfor arbeide for å skape en virksomhetskultur som fremmer eksperimentering og smidighet. Dette kan noen ganger innebære en radikal endring fra etablerte normer. En kultur som tillater feil og læring fra feil er helt nødvendig for at IT-avdelingen skal kunne drive innovasjon​​.

5. Fokuser på skalerbarhet og strukturkapital: IT-ledere bør fokusere på teknologiske initiativer som kan skaleres, standardiseres og gjentas for å støtte kjernevirksomheten. Dette omfatter å bygge løsninger som kan optimaliseres og brukes på tvers av ulike markeder og kanaler. En slik tilnærming fører til mer effektive prosesser og en sterkere integrering av teknologi i virksomhetens økosystem​​.

Ved å fokusere på disse områdene, kan IT-ledere effektivt drive digital innovasjon og bidra betydelig til virksomhetens suksess og vekst.

Skap en datadrevet og åpen kultur

Digital innovasjon er ikke for noen få - det angår alle

I denne artikkelen har vi utforsket hvorfor digital innovasjon er avgjørende for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse eller sektor. Vi har sett at det omhandler kontinuerlig forbedring gjennom teknologi, fra å utnytte «big data» og AI til å fremme brukersentrert design.

Det er ingen tvil om at suksessen i morgendagens forretningslandskap avhenger av virksomhetens evne til å tilpasse seg, innovere og integrere digital teknologi i alle aspekter av virksomheten.

Derfor er digital innovasjon ikke bare for de få utvalgte, men en nødvendighet for alle som ønsker å forbli relevante og konkurransedyktige i et stadig skiftende teknologisk klima.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.