Digital tjenesteutvikling - gi brukerne noe de elsker

Fredrik Roppestad

I en stadig skiftende verden av teknologi og ​​digitalisering, åpner det seg nye muligheter for forretningsutvikling. I takt med endringer i markedet, skiftende kundebehov, økende konkurranse og begrensede ressurser, oppstår det ofte et behov for nye digitale tjenester. Utviklingen av slike tjenester krever innsikt, tverrfaglig kompetanse, smidige arbeidsmetoder og evnen til rask tilpasning. Det er imidlertid verdt å merke seg at prosessen med å generere nye ideer og teste dem ikke nødvendigvis behøver være kostbar eller tidkrevende.

Visste du at virksomheter under pandemien digitaliserte virksomhetene sine ​opptil 25 ganger raskere enn man tidligere trodde var mulig? I møte med endrede behov vil virksomheter med ferdigheter til å ta et smidig digitalt sprang gjøre det best. Digitalisering og utnyttelse av nye teknologier muliggjør nye måter å drive virksomheter på og vokse.

Med digitale tjenester kan du betjene kundene dine bedre, mer moderne og mer effektivt. Men hva bør man vektlegge i utviklingen av en digital tjeneste?

I denne artikkelen gir vi deg en steg-for-steg-tilnærming til utvikling av digitale tjenester, fra visjon til implementering av en prototype. Her får du våre beste tips om praksis og verktøy innen tjenestedesign. Veiledningen vil også hjelpe deg med å identifisere hvilke faktorer det er verdt å investere i når du utvikler en ny digital tjeneste.


Hva er egentlig digital tjenesteutvikling?

Digital tjenesteutvikling handler om å skape nye eller forbedre eksisterende tjenester ved hjelp av digital teknologi. Tenk på det som å bygge en bro mellom teknologi og menneskers behov. I denne prosessen brukes digitale verktøy og metoder for å lage løsninger som er tilgjengelige via internett, som applikasjoner, nettsider eller andre digitale plattformer.

Det starter med å forstå hva brukerne trenger. Dette kan være alt fra enklere tilgang til informasjon, mer effektive måter å utføre oppgaver på, eller nye måter å kommunisere og samhandle på. Deretter bruker man teknologi for å møte disse behovene på en innovativ måte. Dette kan inkludere å utvikle ny programvare, integrere eksisterende systemer på nye måter, eller bruke data på smarte måter for å forbedre brukeropplevelsen.

Et viktig aspekt ved digital tjenesteutvikling er å være smidig og tilpasningsdyktig. Teknologiens verden endrer seg raskt, og det gjør brukernes behov også. Derfor er det viktig å kontinuerlig teste, evaluere og forbedre de digitale tjenestene, for å sikre at de fortsatt er relevante og verdifulle for brukerne.

Sammenfattet er digital tjenesteutvikling en prosess der man bruker digital teknologi for å skape verdi for brukere på nye og effektive måter, og hvor man kontinuerlig tilpasser seg endringer i teknologi og brukerbehov.

Digital tjenesteutvikling er langt mer enn koding

Å utvikle en digital tjeneste strekker seg langt utover programmeringens grenser. Det er en prosess som krever nøye planlegging og oppdeling i flere faser. Det er en vanlig fallgruve å haste inn i tekniske aspekter som systemarkitektur og brukergrensesnitt, uten å først grundig vurdere brukerbehov og forretningsmål. For å oppnå dette bør man anvende prinsipper fra tjenestedesign.

I tjenestedesign er målet ikke kun å frembringe innovative ideer eller bygge videre på eksisterende løsninger, men også å klargjøre og samle en felles visjon og målsetting. Gjennom tjenestedesignprosessen blir viktig informasjon samlet og dokumentert, noe som sikrer at alle involverte, fra utviklere til sluttbrukere, har en felles forståelse for tjenestens bruk og hensikt. Dette fungerer som prosjektets røde tråd, og hjelper alle parter til å forstå grunnen til utviklingen, brukernes ønsker, og verdien den nye tjenesten tilfører.

Kundenes engasjement og tilknytning til det endelige produktet styrkes når de får mulighet til å bidra i utviklingsprosessen ved å dele sine daglige erfaringer, utfordringer og forventninger til tjenesten. Videre gir prosessen med tjenestedesign uvurderlig innsikt ikke bare i selve tjenesten, men også i kundenes interne prosesser og hvordan disse kan forbedres.

Uten tjenestedesign risikerer man å utvikle en programvare som fra starten av ikke treffer sluttbrukerens behov, og som muligens aldri blir implementert effektivt. Derfor er det mer hensiktsmessig å utarbeide et forenklet spesifikasjons- og tjenestedesignprosjekt for å teste konseptet gjennom en prototype, fremfor å fullføre en omfattende programvareutvikling for så å oppdage mangel på etterspørsel ved lanseringen.

Tjenestedesign baserer seg på et nært samarbeid mellom alle parter. Ved å engasjere en spesialisert partner kan man stille de rette spørsmålene for å effektivt definere de viktigste spesifikasjonene i fellesskap.

Seks steg du bør tenke på når du skal utvikle en ny, digital tjeneste

1. Forstå nåværende situasjon og brukerens behov

For å drive digital tjenesteutvikling er det essensielt å forstå brukerens hverdag og behov. Tenk på situasjonene hvor potensielle kunder kan trenge tjenesten din. Reflekter over den nye tjenestens visjon og dens forhold til bedriftens strategi. Hvilke utfordringer søker tjenesten å løse, og for hvem? Hvordan og hvorfor vil de benytte seg av tjenesten?

Et kritisk aspekt ved utvikling av digitale tjenester er å overveie brukerens helhetlige opplevelse og tjenestens livssyklus. Har du innsikt i hva brukeren gjør før og etter å ha brukt tjenesten? Hvordan påvirker dette tjenesteutformingen? Selv om disse spørsmålene kan virke opplagte, er de ofte mer komplekse enn du tror når du begynner å grave i dem. Ikke alle har en felles visjon for fremtidig implementering, og ofte er det kun et fåtall i organisasjonen som har dyp innsikt i brukernes behov og atferd.

Denne første fasen bør ikke bygge på antagelser. Metoder som intervju eller visualisering av nåværende situasjon kan gi ny innsikt i brukernes behov, utfordringer og ønsker. Idégenerering for en ny tjeneste blir også mer konkret når behov er visualisert gjennom brukerreiser, personaer eller brukerhistorier.

2. Idéutvikling, prioritering og valg av kjernefunksjoner

Når brukerne og deres behov er kartlagt, kan man gå over til idéfasen for selve implementeringen. Brukerreiser og brukerhistorier gir innsikt i hvordan brukere faktisk gjennomfører den digitale tjenesten.

I idéfasen er det viktig å tenke kreativt og la tankene strømme fritt. Noter ned alle ideer. Hva møter brukeren først ved tilgang til tjenesten? Hvilke funksjoner bør være synlige på hovedsiden, hvordan navigeres det i tjenesten, og hvilken informasjon trenger brukeren i de ulike fasene av tjenesten?

Etter idéfasen kommer fasen for å definere og prioritere tjenestens kjernefunksjoner. Ved større investeringer er det ikke tilrådelig å gå rett på de mest omfattende løsningene, men heller utvikle tjenesten i mindre deler for å sikre lønnsomhet gjennom hele prosjektet.

Prioriteringen skal rette seg mot å realisere de funksjonene som er viktigst for sluttbrukeren og som gir størst forretningsmessig nytte. Med andre ord, hva er “Minimum Viable Product” (MVP) eller minimumsversjonen som kan lanseres først, og hvilke funksjoner bør heller utvikles i en senere fase?

3. Utvikling av en enkel prototype

En prototype representerer førsteutkastet til det endelige produktet, og utformes med høy grad av detaljering. Prototypens rolle er essensiell for at prosjektet skal lykkes, ettersom den muliggjør tidlig testing av gjennomførbarheten på det nye konseptet.

I prototypen omformes ideen til en håndgripelig og konkret tjeneste som kan testes i virkelige situasjoner. Dette gir muligheter for videreutvikling basert på reelle brukeropplevelser, slik at tjenesten i større grad kan imøtekomme kundenes behov. Prototypen bør først og fremst inneholde de mest sentrale funksjonene som er identifisert i tjenestedesignprosessen.

Et viktig aspekt ved utvikling av prototypen er design av brukergrensesnittet (UX) og tilgjengelighet (UU). Modellering av brukergrensesnitt gir en konkret fremstilling og bekrefter kundens visjon for det endelige produktet. Design av brukergrensesnittet foregår gjerne i tett samarbeid med kunden og ulike interessenter. Før man starter selve designarbeidet, kan det være nyttig å sammenligne og analysere funksjoner eller visninger som benyttes i lignende tjenester.

Ved å fullføre den første versjonen av prototypen, blir også ideene gradvis mer raffinerte. Noen ganger oppdages det først på dette stadiet at viktige funksjoner mangler. Samtidig kan prototypen bidra til å tenke ut nye funksjoner og inspirere til videre utvikling. Prototypen styrker ofte brukernes engasjement for tjenesten.

En dypere forståelse av kunden, takket være prosessen med den digitale tjenesteutviklingen, skaper et grunnlag for mer effektiv argumentasjon for selgerne. Med prototypen blir det enklere å presentere og beskrive utviklingsprosessen av den nye tjenesten både internt i selskapet og mot klienten eller eksterne investorer. For eksempel kan prototypen brukes under et salgsmøte for å overbevise kunden, eller for å vise konkret hva kunden er i ferd med å bestille.

4. Forbedre den opprinnelige planen

Etter testing av prototypen er det fornuftig å organisere all innsamlet informasjon og på nytt prioritere gjennomførbare ideer sammen med prosjektteamet. Tilbakemeldinger fra brukere kan belyse viktigheten av nødvendige funksjoner eller avkrefte behovet for dem. I beste fall kan dette føre til nye ideer for videre utvikling, noe som endrer og forbedrer den opprinnelige planen.

En prototype tilbyr faktisk en unik mulighet til å vurdere hele tjenestens livssyklus. Hva skjer når den første versjonen er ferdig utviklet? Skal den videreutvikles, eller krever den ferdigutviklede tjenesten observasjon og vedlikehold? Å justere tjenesten basert på en prototype er mer smidig dersom det viser seg at den nåværende tilnærmingen ikke er tilstrekkelig effektiv. Når denne er raffinert, fungerer informasjon innhentet fra brukerne som et veikart for senere designfaser og kan lett refereres til hvis dere skulle gå dere litt vill underveis i utviklingsprosessen.

Hvis utviklingsprosjektet har en stram tidsplan, kan en tidligere laget prototype brukes i forhåndssalg og markedsføring av den nye tjenesten før den faktiske tjenesten er klar. Alt dette kan skje parallelt med den faktiske implementeringen.

5. Etablér tekniske retningslinjer for implementering

Når du driver digital tjenesteutvikling, spiller resultatene fra tjenestedesign en nøkkelrolle i å definere de tekniske spesifikasjonene. Dette bidrar til å spare tid og redusere frustrasjon, ettersom det eliminerer behovet for å analysere prosjektets utgangspunkt, mål, og bruksformål underveis i den tekniske utviklingsfasen.

I visse tilfeller kan utarbeidelsen av de tekniske spesifikasjonene starte umiddelbart, gitt at disse elementene allerede er grundig vurdert. Likevel er det avgjørende å gjennomgå disse punktene tidlig i prosessen for å sikre at alle ser det samme bildet.

Den tekniske spesifikasjonen definerer løsningens arkitektur og gir generelle retningslinjer for den tekniske gjennomføringen. Dette kan for eksempel innebære å vurdere hva som passer best for tjenestens behov – en skyplattform eller en lokal løsning – eller å velge hovedmiljøet for tjenesten, enten det er en nettleser, en arbeidsstasjon eller en mobilapplikasjon. En dyktig partner innen programvareutvikling vil kunne rådgi om de mest passende løsningene for den aktuelle tjenesten og anbefale en moderne og skalerbar tilnærming for implementeringen.

Ved utforming av de tekniske spesifikasjonene, er det igjen viktig å ta hensyn til hele tjenestens livssyklus, inkludert fremtidige utviklingstrinn. Hvilke funksjoner skal legges til senere, og hva krever dette av tjenestens arkitektur nå? Hvordan påvirker arkitektoniske valg behov for vedlikehold, videreutvikling og støttetjenester? Vil de valgte teknologiske løsningene fortsatt være gunstige om flere år?

6. Bygg et tverrfaglig ‘dream team’

Når vi driver med digital tjenesteutvikling, er det viktig å sette sammen et team med ulike ferdigheter, allerede i starten av prosjektet. Teamet skal ikke bare inneholde prosjektledere, men også eksperter på tjenestedesign, teknologi og brukergrensesnitt.

De skal kunne se på prosjektet fra mange vinkler, i forskjellige faser, og gjennom ulike briller. Det er også lurt å inkludere folk som jobber med kundekontakt, som salg eller kundestøtte. Ved å involvere viktige interessenter og brukere tidlig i designprosessen, forstår man bedre hva målgruppen egentlig trenger, og kan komme opp med nye og innovative ideer til tjenesten.

Å kun ha programvareutviklere er ikke nok. Derfor er det viktig å velge partnere nøye, med tanke på utviklingsbehovene. Et åpent og samarbeidende miljø, med fokus på kundene, vil føre til digitale løsninger som kundene elsker. En dyp forståelse for kundenes reelle behov er avgjørende for en vellykket utvikling. Derfor handler et slikt ‘dream team’ om en gjensidig utveksling av kunnskap og genuin nysgjerrighet.

I et slikt partnerskap er åpen kommunikasjon, god dokumentasjon underveis og ikke minst klare arbeidsprosesser viktig. Dette bidrar også til bedre tydelighet rundt håndtering av utviklingskostnader og forutsigbarhet for utgiftene. Det er også viktig å vurdere partnernes tidligere erfaringer når man setter sammen teamet.

Digital tjenesteutvikling - en mulighetsmaskin

Vi håper du nå har fått en dypere forståelse av hvordan digital tjenesteutvikling kan brukes for å møte brukernes behov og forventninger. Suksessen i denne prosessen krever ikke bare teknologisk kunnskap, men også en innsikt i brukernes hverdag og behov, samt en smidig og tilpasningsdyktig tilnærming underveis i utviklingsprosessen.

Tjenestedesign spiller en nøkkelrolle i å samle en felles visjon og sikre at utviklingen møter både brukernes behov og forretningsmål. Videre legges det vekt på viktigheten av et tverrfaglig team som kan bidra med ulike perspektiver og ekspertise. Slike team bør inkludere ikke bare teknologer, men også eksperter innen tjenestedesign og brukergrensesnitt, samt personer med direkte kundekontakt.

I tillegg til det tekniske aspektet, fokuserer artikkelen på viktigheten av å skape et åpent, samarbeidende miljø og et partnerskap som involverer gjensidig kunnskapsdeling og forståelse for kundenes faktiske behov. Dette bidrar til å utvikle digitale løsninger som ikke bare fungerer teknisk, men som også blir verdsatt og elsket av brukerne.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.

Relatert innhold