CRM-strategi - Veikartet for hvor du skal, og hva du skal oppnå

Ida Smedheim Bjerklund

Engage

CRM implementering med verdiskaping i fokus

For å komme i gang med CRM er din virksomhet avhengig av å konkretisere hva som skal oppnås, hvordan dette skal oppfylles og hvilke ressurser som er tilgjengelige for å kunne oppnå ønsket verdi. En CRM-strategi er en plan for hvordan CRM skal bidra med å oppnå verdi for dine kunder, ansatte og partnere. I Evidi arbeider vi med CRM-strategi, der vi sammen utarbeider et tydelig veikart som grunnlag for det videre arbeidet. Veikartet inneholder en ferdig utarbeidet CRM-strategi, definerte målsettinger, fokusområder og tydelige KPIer. Sammen staker vi ut hvordan fremtiden skal se ut, og legger opp hver enkelt byggekloss og veiskille for å påse at vi kommer i mål.

Hvordan ta ut verdi av Microsoft Dynamics 365 Copilot og Kunstig Intelligens

Hvorfor CRM-strategi?

Uten et tydelig veikart er det enkelt å gå seg bort i det store landskapet. Strategi, målsetting og fokusområder er ledestjerner, når CRM skal innføres i virksomheten. Å gjøre et grundig forarbeid er essensielt for at innføringen skal lykkes. Vi er eksperter innenfor CRM og Power Platform og har lang erfaring med implementering av CRM. Vi vet at for å lykkes med nye verktøy og arbeidsprosesser er virksomheten helt avhengig av en tydelig CRM-strategi. Denne bygger på virksomhetens hovedstrategi, der vi setter tydelige mål og KPI’er. Vi arbeider som oftest med en agil tilnærming, der mål og fokusområder justeres underveis, slik at vi hele veien kan være sikre på å levere, ut ifra din virksomhets behov og situasjon.

Hva gjør vi?

I Engage arbeider vi med strategi og mål i Forberedelsesfasen av en potensiell eller etablert CRM implementering. 

Vi deler opp forberedelsesfasen i to stadier; Tilnærming og Innsikt.

I dette arbeidet hjelper vi deg og din virksomhet med å definere CRM-strategi og konkrete målsettinger (som bygger opp om strategien), utarbeide fokusområder og målbare KPIer. Sammen vurderer vi omfanget og avgrenser leveransen, definerer mandat og legger en plan for videre fremdrift. Som en del av Innsiktsfasen går vi mer i dybden på brukerreiser og personas knyttet opp mot mål og fokusområder. Videre kartlegger vi arbeidsprosesser (AS-IS og TO-BE) og utarbeider systemkart og arkitektur. Sammen utarbeider vi brukerhistorier, overordnet løsningsdesign for MVP (Minimal Viable Product), gevinstkart og anbefaler veien videre med prioriterte leveranseområder - alltid med strategi og mål som kompass.

Hva får du?

Etter endt Forberedelsesfase med strategiprosjekt og innsikt får du:

  • Avklart Scope for MVP
  • Ferdig utarbeidet CRM-strategi med mål, fokusområder og KPI’er
  • Ferdig utarbeidede brukerhistorier med akseptansekriterier
  • Ferdig prioritert back-log for videre utvikling ankret opp mot strategi og mål
  • Løsningsdesign for MVP
  • Gevinstkart
  • Risikomatrise

På denne måten er du og din virksomhet best mulig sikret og klar for å gå videre til en Gjennomføringsfase (implementeringsfase) om ønskelig.

Utforsk mulighetene med Copilot i Dynamics CRM

Microsoft har lansert et hav av muligheter i sitt Kunstig Intelligens (AI) univers. Hvilke av disse mulighetene som kan være relevant å utforske for din virksomhet, vil selvfølgelig avhenge av flere ulike faktorer. Vi hjelper deg med å finne frem i landskapet og støtte deg på veien. Les mer om hvilke muligheter Copilot og KI kan tilgjengeliggjøre for deg og brukerne i din virksomhet, og hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med å utforske mulighetsrommet.
Les om mulighetene som finnes med Copilot i D365 CRM

Utforsk våre hjemmesider eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!