Informationsstyring – styr på tingene

Geir Mathisen

Hvad er informationsstyring?

Informationsstyring er mere end en administrativ opgave; det er en strategisk disciplin, som berører alle aspekter i virksomheden, fra interne processer til kundeoplevelser. I denne artikel undersøger vi, hvordan god informationsstyring kan forebygge kaos og lægge grundlaget for vækst, innovation og øget konkurrenceevne.

Informationsstyring er det fundament, som sikrer, at informationen flyder frit og effektivt gennem virksomheden, således at beslutningstagerne har adgang til opdateret, relevant og pålidelig information, lige når de har brug for den. Dette involverer en balanceret håndtering af indsamling, validering, lagring og ikke mindst beskyttelse af data mod trusler og uautoriseret adgang. Samtidig er der fokus på at gøre informationen tilgængelig for de rette øjne, samtidig med at det sikrer respekt og forsigtighed i behandlingen af vor mest værdifulde ressource – informationen.

Informationsstyring forklares som følger:

“Aktiviteter, værktøj og andre tiltag for at sikre bedst mulig kvalitet, udnyttelse og sikring af information i en virksomhed. Organisering af informationen skal være systematisk og hænge sammen med virksomhedens arbejdsprocesser.”

Via effektiv informationsstyring kan virksomheder ikke bare øge deres interne effektivitet og smidighed, men også styrke relationer til kunder og partnere samt accellerere innovation og tilpasning til et konstant skiftende marked. Ved at anerkende og udnytte styrken i informations-flowet, kan vi transformere den fra rå-data til en dynamisk ressource, som medfører fremgang og succes.


Informationsstyring – ordliste over nyttige begreber

For at kunne navigere effetivt i informationsstyringen, er det afgørende at forstå terminologien i det. En solid forståelse for de grundlæggende begreber giver en dybere indsigt i processerne og de principper, som styrer effektiv informationsstyring og giver et solidt grundlag for kommunikation og strategisk planlægning.

Her er en udvidet ordliste over nogle nøglebegreber indenfor informationsstyring:

 1. Data

 2. Information

 3. Dokument

 4. Informationsstyring

 5. Informationsforvaltning

 6. Dokumentstyring

 7. Dokumenthåndtering

At mestre disse begreber er et vigtigt skridt i retning af at forstå og effektivisere håndtering af information i enhver virksomhed. Et fælles sprog gør det muligt for teamet at kommunikere mere effektivt, planlægge bedre og implementere strategier, som styrker informationsstyringen og støtter virksomhedens overordnede mål.


Hvorfor er det vigtigt med informationsstyring?

Mængden af information vokser. Når hastigheden i informations-flowet vokser, står din virksomhed overfor udfordringer, som kræver mere end blot traditionelle metoder for informationshåndtering. Informationsstyring bliver derfor afgørende for alle virksomheder, som ønsker at opretholde relevans, effektivitet og konkurrenceevne.

Kosmos vs kaos

Uden en klar stratetgi for informationsstyring er det let at drukne i data, hvilket fører til informationskaos. Dette kan resultere i ineffektivitet, tabte muligheder og en øget risiko for fejlinformation. Ved at etablere effektive systemer og processer for informationsstyring, kan din virksomhed sikre, at de rette personer har adgang til korrekt information til rette tid. Dette er afgørende for beslutningstagning og daglig drift.

Sikkerhed og compliance

Udover organisatoriske udfordringer øges også truslerne omkring informationssikkerhed. Informationsstyring spiller en nøglerolle med at beskytte sensitiv information imod sikkerhedstrusler og datakriminalitet, samtidig med at virksomheden overholder gældende love og forskrifter. Dette er specielt vigtigt set i lyset af øgede krav fra forskrifter som GDPR, hvor manglende overholdelse kan føre til betydelige sanktioner.

Sikkerhed i en usikker tid

Værdiskabelse gennem information

Derudover bidrager effektiv informationsstyring til at forvandle rådata til værdifuld indsigt. Dette muliggør bedre beslutninger baseret på nøjagtig og opdateret information, hvilket fører til forbedrede produkter, services og kundeoplevelser. Ved at udnytte information på strategiske måder, kan virksomheder identificere nye muligheder, effektivisere processer og omstille sig hurtigt til ændringer i markedet.

At fremme samarbejde og innovation

Informationsstyring er afgørende for at fremme samarbejdet i virksomheden. Ved at sikre, at de forskellige teams har adgang til fælles, opdateret information, styrkes samarbejdet og effektiviteten i projekter og daglige opgaver. Dette skaber et miljø, hvor innovation kan blomstre, eftersom information deles og bruges på tværs af afdelinger for at skabe nye ideer og løsninger.

Hvordan kan informationsstyring øge kvaliteten af informationen?

Sikring af høj kvalitet på den information, som cirkulerer rundt i en virksomhed, er afgørende i en tid, hvor mængden af data og information vokser exceptionelt og behovet for at adskille nyttig information fra «støj» bliver stadig mere kritisk for virksomhedens succes.

Systematisk styring af information

For at sikre høj kvalitet på informationen, skal der laves tydelige processer for indsamling, validering, lagring, vedligehold og distribution. Dette inkluderer:

 • Implementering af nogle rammer for håndtering af information, som støtter beslutningstagerne med opdateret og nøjagtig information.
 • Etablerering af rutiner for regelmæssig opdatering og fjernelse af forældet information.

Tilgængelighed og effektivitet

God informationsstyring forbedrer også tilgængeligheden af information, hvilket gør, at de ansatte hurtigere kan finde det, de har behov for, for at udføre deres opgaver mere effektivt. Dette bidrager til bedre produktivitet og arbejdskvalitet ved at reducere den tid, man bruger på at søge informationer.

Informationssikkerhed

Sikring af information er et andet vigtigt aspekt ved god informationsstyring. Ved at håndtere sensitiv information på en sikker måde, beskyttes virksomheden mod tab af data og sikkerhedsbrist, hvilket styrker tilliden både internt og eksternt.

Kultur for kontinuerlig forbedring

For at øge kvaliteten af informationen, kræves der en virksomhedskultur, som lægger vægt på læring og kontinuerlig forbedring. De ansatte bør opfordres til at dele viden og bidrage til virksomhedens informationsressourcer samt at få oplæring i hvordan de kan bidrage positivt.

Ved at prioritere god informationsstyring, kan virksomheden opnå en styrket markedsposition gennem innovation og effektivitet.

Secure - Effektive og skræddersyede sikkerhedsløsninger efter virksomhedens behov

Informationsstyring og effektivitet

Effektiviteten i virksomheden via informationsstyring er et vigtigt område, som fortjener opmærksomhed. God styring af information reducerer den tid, de ansatte bruger på at søge information.

Nøglen til effektivitet

Når information er godt organiseret og let tilgængeligt kan de ansatte finde det, de har brug for hurtigt og enkelt. Dette fjerner behovet for at bruge værdifuld tid på at søge gennem ustrukturerede data eller at genskabe dokumenter, som allerede eksisterer. En velorganiseret informationsdatabase betyder også, at medarbejderne kan tage hurtigere beslutninger, hvilket igen kan føre til hurtigere gennemførsel af projekter og opgaver.

Implementering af informationsstyringssystemer

For at opnå dette, er implementeringen af effektive informationsstyringssystemer essentielt. Disse systemer kan variere fra dokumenthåndteringssystemer (DMS) til mere omfattende løsninger som enterprise content management (ECM) systemer. Ved at implementere disse systemer kan virksomheder sørge for at informationen bliver kategoriseret, lagret og gjort tilgængelig på en måde, som imødeser de ansattes behov.

Fordele ved centraliseret adgang til information

En centraliseret adgang til information hjælper også med til at fremme samarbejdet mellem teams og afdelinger. Når alle har adgang til de samme ressourcer, kan arbejdet koordineres mere effektivt og «dobbelt-arbejde» undgås. Yderligere bidrager dette til en kultur af åbenhed og deling, som er vigtigt i enhver virksomhed, der ønsker at fremme innovation og kontinuerlig forbedring.

Udfordringer og løsninger

Der er imidlertid udfordringer knyttet til implementering af informationsstyring. En af de største udfordringer er modstand mod ændringer blandt de ansatte. For at komme over dette, er det vigtigt med en klar kommunikation omkring fordelene og værdien af et nyt system, samt tilbud om oplæring og støtte igennem hele overgangsperioden.

En anden udfordring er at sikre, at systemet forbliver opdateret og relevant for virksomhedens behov. Dette kræver jævnlig vurdering og tilpasning af systemet, hvilket kan opnås gennem regelmæssige tilbagemeldinger fra brugerne og analyse af forbrugsmønstre.

Informationsstyring i samspil med digitalisering og digital omstilling

Digitalisering og digital omstilling centralt for alle moderne virksomheder og informationsstyring spiller en nøglerolle i denne proces. For at en virksomhed skal kunne omfavne digital omstilling fuldt ud, kræves der mere end blot implementering af ny teknologi. Der kræves grundig forståelse og effektiv styring af den information, som virksomheden besidder. Informationsstyring, eller det at sikre at information er tilgængelig, nøjagtig og sikret, er derfor grundstenen i enhver digital omstillingsstrategi.

Læs vores fem trin mod en succesfuld digital transformation.

Information som drivkraft i digitalisering

I kernen af digital omstilling ligger evnen til at udnytte data og information på nye og innovative måder. Dette kan være gennem bedre indsigt for beslutningstagerne, automatiserede processer, som reducerer behovet for manuelt arbejde eller nye digitale services og produkter, som giver større værdi for kunderne. For at dette skal være muligt skal information styres på en måde, som støtter op om virksomhedens strategiske mål.

Systematisk organisering af information

En effektiv digital omstilling kræver at informationen er systematisk organiseret. Dette inkluderer etablering af strukturer, som sikrer, at det er let at finde informationen, at den er tilgængelig for dem, der har brug for den og at den er beskyttet imod uautoriseret adgang. Informationsstyring hjælper med at etablere disse strukturer ved at definere indsamling, lagring, behandling og deling af information.

Fra data til indsigt

Digital omstillig handler om mere end blot at digitalisere eksisternede processer; det handler om at ændre, hvordan virksomheden opererer og skaber værdi for kunder og ansatte. Informationsstyring spiller en nøglerolle i denne omstilling ved at konvertere rådata til værdifuld indsigt. Ved at sikre, at data er nøjagtige, relevante og tilgængelige kan virksomhederne udnytte avanceret analyseværktøj for bedre innovation og forbedring.

Decide - I en datadrevet og åben kultur gøres indsigt tilgængelig for alle, til enhver tid

Sikkerhed og efterlevelse

I en verden, hvor datalækage og brud på privatlivspolitik kan have alvorlige konsekvenser for både virksomheder og enkeltpersoner, er sikkerheden omkring informationsstyring vigtigere end nogensinde. Digital omstilling kræver robuste sikkerhedsmekanismer for at beskytte sensitiv information. Dette omfatter alt fra fysisk sikring af datacentre til kryptering af digital information og sikring af netværk. Informationsstyring sikrer, at disse sikkerhedstiltag er på plads og fungerer som de skal.

Hvad adskiller god og dårlig informationsstyring?

Forståelsen af forskellen mellem god og dårlig informationsstyring er afgørende for at identificere områder til forbedring og sikre optimal udnyttelse af informationen. Her undersøger vi kendetegnene ved begge sider og hvilke konsekvenser dette har for en virksomhed.

Dette kendetenger god informationsstyring:

 • Systematisk organisering: Informationen er godt organiseret, let tilgængelig og kategoriseret på en måde, som viser virksomhedens behov og arbejdsprocesser. Dette sikrer hurtig adgang til information for de ansatte.
 • Kvalitetssikring af information: Der er etableret processer for at sikre, at al information er opdateret, nøjagtig og pålidelig. Dette indebærer regelmæssig gennemgang og opdatering af informationen.
 • Effektiv deling og samarbejde: Der findes klare retningslinier og værktøj til deling af information og samarbejde internt i virksomheden, som fremmer effektivitet og innovation.
 • Sikkerhed og compliance: God informationsstyring indebærer stærke sikkerhedstiltag for at beskytte sensitiv information og overholdelse af relevante love og regler, så som GDPR.
 • Tilrettelæggelse for digital omstilling: Ved at have en solid informationsstyring er virksomheden bedre rustet til at drage nytte af digitale værktøjer og teknologier, så som AI og maskinlæring, for yderligere effektivisering og innovation.

Dette kendetegner dårlig informationsstyring:

 • Manglende oversigt: Information er fordelt over flere platforme, uden nogen form for systematisk organisering. Her bruges unødvendigt meget tid på at finde informationen.
 • Forældet og fuldstændig information: Uden processer for kvalitetssikring bliver informationen hurtigt forældet, hvilket kan føre til forkerte beslutninger baseret på forældet eller mangelfund information. Dette gælder specielt med tanke på Copilot og andre kunstig intelligensværktøjer, som scanner, tolker og analyserer indholdet i al den information, der er lagret. Ofte stoler man på informationen fra disse værktøjer, og forældet eller ukorrekt data vil kunne resultere i mangelfulde eller forkerte svar.
 • Ineffektiv deling: Information deles på ineffektive måder, som fører til «dobbelt-arbejde» og misforståelser. Der er klare retningslinier for, hvordan information skal deles og hvilke værktøjer, der skal bruges.
 • Sikkerhedsrisici: Dårlig informationsstyring øger risikoen for datalækage og brud på persondatalovgivningen, hvilket kan have store økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for virksomheden. Uden effektive sikkerhedsforanstaltninger kan sensitive data komme i de forkerte hænder, enten som følge af bevidste eller utilsigtede handlinger.
 • Hindringer for digital omstilling: Uden en struktureret approach til informationsstyring, vil virksomheden slås med at implementere nye teknologier og digitalisere arbejdsprocesser, som kan medføre, at de sakker bagud i konkurrencen.

Ved at identificere disse kendsgerninger i din egen virksomhed, kan du addressere de forbedringspunkter, der er i din informationsstyring. At arbejde hen imod en god informationsstyring er en kontinuerlig proces, som kræver engagement fra alle niveauer i virksomheden, fra ledelse til den enkelte medarbejder. Ved at tage fat i disse udfordringer kan I lægge et solidt grundlag for fremtidig vækst og innovation.


Kontrolsikring af data og informationsflow

Informationsstyring er essentiel for alle virksomheder, som ønsker at forbedre effektivitet, sikre informationssikkerhed og styrke egen innovationsevne.

Ved at fokusere på god styring kan din virksomhed sikre, at I har kontrol over egne data og informationsflow. Dette vil være et minimum for at imødekomme dagens og morgendagens udfordringer. Derudover opfordrer vi til, at man vurderer nuværende praksis for at opnå en bedre position på markedet og sikre bæredygtig vækst.

Tag kontakt til vore rådgivere for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at nå jeres mål!