Evidi satser i nettbransjen med Workflex

Caroline Skuland

Nettbransjen er en regulert bransje, der det er viktig med verktøy som støtter overholdelse av bransjestandarder og forskrifter. Samtidig preges deler av bransjen av utdaterte systemer og eldre teknologi. Ønsket om økt åpenhet preger Evidis strategi, og det jobbes aktivt med flere aktører for å modernisere og effektivisere nettbransjen.

Workflex er en del av Evidis produktportefølje, som vi nå satser for fullt med innenfor nett- og energibransjen. Med et økt behov for digitalisering, fordrer det at Evidi hele tiden er i forkant på de nyeste trendene i markedet, og tilpasser løsningene etter kundenes behov.

Digitalisering av bransjen

Dagens situasjon i deler av nettbransjen er at det jobbes med foreldede systemer, og at det brukes gammel teknologi. Det åpner muligheten for å digitalisere bransjen. Toan Fjeldaas, Chief Product Officer i Evidi, mener det er flere grunner til at Evidi og Workflex ønsker å satse spesifikt innenfor nettbransjen:

Vi har erfart at nettbransjen ligger langt bak med tanke på digitalisering, og vi ser at vi har løsninger og kompetanse som kan hjelpe nettselskapene til å nå målene sine. Særlig når det kommer til utbygging og søknadsprosesser! Også er det jo egentlig veldig fint, at av alle bransjene der ute, så har vi valgt en bransje hvor vi er med på å bidra til det grønne skiftet. Det syntes vi er utrolig givende. Sånn sett er det liksom to fluer i en smekk for oss, at vi kan bidra med kompetansen, teknologien og nettverket for å sikre en bærekraftig utvikling.

Fjeldaas presiserer at det er viktig at digitalisering og effektivisering ikke går på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Det Workflex innfører i nettbransjen er en digital infrastruktur. Han forklarer hvordan plattformen hjelper til med å strømlinjeforme prosesser og samle data mer effektivt. Det muliggjør videre tilpasning til endringer og reguleringer.

I en rapport fra RME (Reguleringsmyndigheten for energi) fra 2023 spår de at nettselskapene i 2030 forventer å måtte levere dobbelt så mye effekt som i dag. Videre nevnes det i rapporten at digitaliseringssamarbeid er en forutsetning for å lykkes for å møte behovet for økt innsikt og kapasitet i nettet fremover. Med økende behov for eksponering av data, vil det å digitalisere nettbransjen bli viktigere enn noen gang. Det jobbes også med hvordan AI kan bidra til å arbeide enda mer effektivt. Digitalisering vil ikke bare korte ned søknadsprosessen, men det vil også gjøre det mulig for nettselskapene å ha oppdatert info om kapasitet i et geografisk område. Dermed vil det gå raskt for kunden å se om det er ledig kapasitet der de ønsker å bygge ut, eller eventuelt registrere et ønske om å bygge ut i områder det ikke er kapasitet i dag. Nettselskapene vil da raskt kunne se om det er behov for å allokere ressurser til å bygge ut i et bestemt geografisk område.

Les om hvordan Workflex bidrar til kontroll, kostnadseffektivitet og sikkerhet for nettselskapene

Ønsker enda mer åpenhet

Evidi er bransjeorienterte, og det gjøres et løft på fagområdet og det å forstå domenet. Ifølge Fjeldaas er det når man forstår faget, bransjens utfordringer og kan koble dette til teknologien, at gullet oppstår. Spesielt bransjeforståelse trekkes frem som en viktig del for å lykkes med digitalisering. Ved å gå i dialog med kundene, skaper det verdifulle partnerskap. Samarbeidet med kundene er avgjørende for å tilpasse løsningen til bransjens behov. Det er viktig at løsningen ikke er statisk, men at den hele tiden kan utvikle seg etter endrede behov. Eksempler kan være endringer i lovverket, behov for flere datafelter eller behov for ny verifisering.

En av fordelene med å jobbe i nettbransjen er at den ikke er konkurranseutsatt. Det gjør det lettere å dele kunnskap og samarbeide. Fjeldaas sier dette er viktig i en bransje der vi har ambisjoner om å hjelpe til med det grønne skiftet og å effektivisere en hel industri. Dette står i kontrast til en del andre bransjer, der konkurranse hemmer deling av beste praksis. Allikevel er ønsket om enda mer åpenhet i bransjen der.

Hvis det blir enda mer åpenhet i bransjen, og alle involveres i diskusjonene – da føler jeg at vi har fått det til! sier Fjeldaas.
Les om: Evidi ble kåret til Breakthrough Partner of the Year av Resco

Tett samarbeid med kundene

Evidi er et software- og tech-hus, der fokuset ligger på å levere gode produkter fremfor å være prosjektdrevet. Med en dedikert produktavdeling på 45 personer som fokuserer på bransjeforståelse og produktutvikling, kan Evidi raskt tilpasse og utvikle nye løsninger for å møte bransjens behov og trender. Det strategiske fokuset på produktutvikling muliggjør effektiv samhandling med kunder og tilpasning basert på tilbakemeldinger.

Workflex har allerede hjulpet en rekke viktige aktører i bransjen. På kundelisten finnes blant annet Norgesnett, Fagne, Elmea, Linea, Glitre Nett og Arva. Norgesnett har allerede vært kunder i noen år. Da de skulle få på plass en IT-løsning for administrering av strømnettrelaterte oppgaver, falt valget på Workflex. For de var det viktig med en fleksibel løsning som kunne dekke alt fra enkle kundehenvendelser til større nettutbyggingsprosjekter, hvor de enkelt kunne flytte saker mellom avdelingene og saksbehandlere. Jo Morten Sletner, leder for digitalisering i Norgesnett, sier følgende om samarbeidet:

Workflex er bindeleddet mellom kundene som ønsker tilknytning, og de som bygger distribusjonsnettet. Grunnen til at vi velger Workflex er at Evidi leverer et standard produkt som håndterer våre nettutbyggingsprosjekter effektivt og med god kvalitet. I tillegg består de av et kompetent Microsoft-miljø, med dyktige fagfolk og med fremtidsplaner og visjoner om bransjeløsning.

Sletner forteller at de standardiserte løsningene til Workflex er basert på en god teknologisk plattform, og passer godt inn i deres IT-arkitektur. Videre sikrer dette Norgesnett god prosjektstyring og full kontroll over deres nettutbyggingsprosjekter.

Arva startet nylig et prosjekt med Workflex. Magnus Millenvik, leder for digitalisering og teknologi i Arva, forteller at valget falt på Workflex, da det er en bransjeløsning for nettselskapene. Det var ikke kun funksjonaliteten til løsningen som appellerte til Arva, men vel så viktig var kompetansen og rådgivningen fra Evidi sitt konsulentapparat.

Med Workflex vil vi oppnå kortere gjenopprettingstid for feilretting, men også økt effektivitet rundt vedlikeholdsoppdrag i felt. Men aller viktigst, vil vi gjennom Workflex få digitalisert SJA (Sikker Jobb Analyse) og andre skjemaer. Slik får vi full kontroll og sporbarhet på sikkerheten i oppdragene som flyter gjennom systemet.

Magnus Millenvik, CIO, Arva

Hør Fjeldaas gjeste Europower sin podkast for å snakke om Evidis satsing i nettbransjen

Mer selvbetjening i tiden fremover

Nettbransjen preges, ifølge Fjeldaas, av kapasitetsmangel og dårlig utnyttelse av infrastrukturen. Et behov i fremtiden vil være å fullt utnytte det vi har og samtidig bygge ut nytt. Fjeldaas ser for seg en fremtid i nettbransjen med mer selvbetjening og eksponering av data. Han forutser også strengere reguleringer, med vekt på å opprettholde kvaliteten, samtidig som sikkerheten øker.

For at det skal være mulig med mer selvbetjening, må dataene være satt i system og eksponert. Dermed vil beslutningsprosessen gå raskere, fordi all data er tilgjengelig. Kunden som legger inn søknaden, vil raskere få søknadsresultatet, fordi den ikke trenger å gå innom en saksbehandler. Om et nettselskap skal søke om utbygging, vil de mye raskere se hva som kreves, da sjekklister og all annen informasjon ligger digitalt.

Veien videre

I dagens nettbransje er det en betydelig driv for å forbedre den digitale samhandlingen. Dette ble tydelig da flere ledende nettselskaper gikk sammen og dannet selskapet ElBits i mars 2023. ElBits har som mål å tilby digitale fellestjenester til nettselskaper for å styrke bransjen som helhet. Workflex har allerede etablert samarbeid med flere aktører innen denne nyetableringen, og har et ønske om et tett samarbeid med ElBits i fremtiden.

Evidis tilnærming av produkter, gjør at kundene blir førende for hva som skal utvikles. Det blir i tiden fremover derfor viktig å fortsette å engasjere kundene i form av bruker- og kundeforum.

Det er ikke vi som sitter og ser i glasskulen og spår fremtiden. Kundene er i front, og så understøtter vi med det tekniske. Dermed føler vi at produktene vi leverer har en verdi, ikke bare fra et teknisk perspektiv, men fra et brukerperspektiv. Vi får direkte tilbakemeldinger fra kunden på hvilken verdi våre løsninger gir. Og det er en ganske kul måte å jobbe på, avslutter Toan, Chief Product Officer i Evidi.